Het verwerken van aanvullend geboorteverlof

Volgen

Vanaf periode 7-2020 hebben partners recht op een aanvullend geboorteverlof. Hoe vindt verwerking hiervan plaats?

Voor het verwerken van aanvullend geboorte verlof en de APG aangifte klik hier.

Het UWV bepaalt de hoogte van het dagloon op basis van het SV-loon over de afgelopen 261 dagen. Naast het salaris zijn hierin uiteraard nog een aantal looncomponenten opgenomen die het SV-loon beïnvloeden. Het dagloon zoals het UWV dit vaststelt is door Loket.nl niet te bepalen.
In Loket.nl is een regeling ingebouwd die uitgaat van 70% van het basisloon rekening houdend met het absolute uitkeringsdagloon. Daarnaast is de uitkering opgenomen in de diverse grondslagen zoals Vakantietoeslag, Eindejaarsuitkering e.d..
Dat betekent dat over het door Loket.nl berekende Aanvullend Geboorteverlof deze grondslagen alsnog worden berekend waardoor de uitkering boven het maximum uitkeringsdagloon stijgt.

Mocht dit bezwaarlijk zijn dan bestaat de mogelijkheid om met een vervangend uurloon te werken, gebaseerd op de uitkering van het UWV. Je dient dit zelf in Loket.nl vast te leggen. Op die manier kun je het uurloon verlagen met de vaste grondslagen. Je kunt de grondslag voor de betreffende werkgever zelf uiteraard ook muteren door looncomponent 1100 uit te zonderen voor de betreffende grondslag.

Beide regelingen worden hieronder nader toegelicht.

De regeling moet op werkgeversniveau beschikbaar zijn. Mocht dat niet het geval zijn, laat deze dan toevoegen zodat je hierover beschikt. 

Sociale uitkering

De inrichting vindt plaats in Loket Classic op LM/ADM niveau onder Regelingen - > Sociale uitkering -> Aanvullend geboorteverlof. Meer informatie over de inrichting tref je hier aan.

1.JPG

 

Looncomponenten

Naast de inrichting van de regeling moeten ook de betreffende looncomponenten beschikbaar worden gesteld. Dat betreffen Uren aanv.gebv. (comp. 4100) en Aanv.geb.verlf (comp. 1100) waarbij je bij component 4100 het aantal uren opgeeft. Loket.nl zal zelf de resultaatcomponent (1100) vullen.

2.JPG

 

Incidentele inkomstenvermindering

Maak je gebruik van deze regeling dan dient hiervoor de code K in de loonaangifte te worden meegenomen. We hebben de regeling zo ingericht dat deze indicatie automatisch mee gaat in de loonaangifte. Je hoeft hiervoor dus geen extra actie te ondernemen. 

 

Inrichting werknemersniveau
In Loket.nl hebben wij het veld Type Dienstverband toegevoegd. Wanneer je een tweede dienstverband aanmaakt, voor de werknemer die Aanvullend geboorteverlof opneemt, dan kan je na het opslaan van dit dienstverband het veld muteren naar Aanvullend geboorteverlof. Wanneer je dit vult verschijnt het veld onderdeel van. Dit veld is verplicht te vullen bij een Aanvullend geboorteverlof type dienstverband. 

De verwerking aan geboorteverlof kan op 2 manieren plaatsvinden. Hieronder zijn de 2 opties voor je uitgewerkt:

Optie 1: Uitkeren met behulp van het normaal bruto uurloon
Op werkgeversniveau is de hoogte van het aanvullend geboorteverlof bepaald. De uitkering bedraagt 70% waarbij rekening moet worden gehouden met het wettelijk maximum dagloon. Hiermee kan bij de inrichting al rekening worden gehouden. Ook de hoogte van de uitkering kan op 70% worden vastgesteld (lager is binnen Loket.nl niet mogelijk).
Suppleren zoals bij de ziekengelduitkering is niet mogelijk. Mocht je een hoger uitkeringspercentage willen vergoeden, dan kan je het hogere uitkeringspercentage binnen de regeling aanpassen. Je kunt echter ook op werknemersniveau een afwijkend uitkeringspercentage opgeven. Hierbij blijft Loket.nl rekenen met het maximum uitkeringsdagloon als dat in de regeling is vastgelegd.  Bij de betreffende werknemer kan vervolgens de uren aan aanvullend geboorteverlof opgegeven worden middels Uren aanv.gebv. (comp. 4100). Deze uren worden vervolgens vermenigvuldigd met het geldende bruto uurloon van de werknemer. De uren aanvullend geboorteverlof behoren tot de zgn. normuren. Ze worden dus bij 'berekenen uren' op de gewerkte uren in mindering gebracht.  Zorg er dus voor dat je eerst deze uren vastlegt alvorens de gewerkte uren automatisch door Loket.nl worden berekend!Let op: Per 1 augustus 2020 is er een aanpassing doorgevoerd waardoor (met terugwerkende kracht 1-7-2020) het aanvullend geboorteverlof ook standaard wordt meegeteld in de grondslag van het vakantiegeld. Mocht je aanvullend geboorteverlof al in een eerdere verloning verwerkt hebben, dan kan dit een herrekening aan opbouw vakantiegeld tot gevolg hebben.

Optie 2: Uitkeren met behulp van een afwijkend uurloon

Aangezien het UWV de uitkering vast stelt op basis van een dagloon, is het ook mogelijk in Loket.nl om de uren aan geboorteverlof te vermenigvuldigen met een afwijkend (dagloon)uurloon.
Vervolgens zal dit uurloon in de regeling als basis worden genomen. Loket.nl houdt in deze situatie geen rekening met het maximum dagloon. Ook als je het resultaat vervangend opgeeft zal Loket.nl geen rekening houden met deze maximering.
Bij de bepaling van het uurloon dien je wel rekening te houden met het feit dat de uitbetaling aan geboorteverlof onderdeel is van de grondslag vakantiegeld. Je zou dan het doorgegeven dagloon kunnen delen door 1,08 (uitgaande van 8% vakantiegeld) en op basis daarvan het afwijkende uurloon in kunnen geven. Hiermee voorkom je dat over het dagloon (incl vakantiegeld), nogmaals vakantiegeld wordt berekend.

Wil je het aanvullend geboorteverlof, zoals je van het UWV ontvangt, vervangend opgeven én buiten de reguliere berekening van vakantiegeld houden, zet dan bij betreffende grondslag  Aanv.geb.verlf (comp. 1100)  op Uitgezonderd van grondslag

Het verwerken van aanvullend geboorteverlof met afwijkende AWF-premie
Het is in Loket.nl niet mogelijk om met 2 verschillende AWF-premies te werken. 
Wanneer de AWF-premie voor het aanvullende geboorteverlof afwijkend is van het reguliere dienstverband, dan dient er een nieuw IKV aangemaakt te worden voor de uitkering van het aanvullende geboorteverlof.
Dat dienstverband maak je aan met speciale inkomstenverhouding 31.  
Overigens is het vanaf 2022 verplicht om de WAZO-uitkering aan te leveren op een apart dienstverband. 


Foutmeldingen

Bij het muteren van een veld dat te maken heeft met aanvullend geboorteverlof met een ingangsdatum die ligt vóór 01-07-2020 dan verschijnt er een foutmelding. Bijvoorbeeld:

  • Bij het activeren van de regeling op CAO-, Loonmodel- of administratieniveau.
  • Als je handmatig de Incidentele inkomstenvermindering "K" gebruikt.
  • Indien je op werknemersniveau een afwijking op deze regeling vastlegt.

Daarnaast worden er foutmeldingen getoond bij uitkeringspercentages < 70% en bij > 100%. Ook als je bij de inrichting van de regeling de optie 'Suppleren' of 'suppletie tot %' gebruikt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 5