Diverse aanpassingen 2022

Volgen

Nadat je de jaarafsluiting voor de werkgevers hebt afgewikkeld zijn voor deze relaties onderstaande aanpassingen beschikbaar.
Onderstaande aanpassingen zijn per 2022 doorgevoerd.

 

Loonheffingcijfers en landelijke percentages 2022 

De aanpassingen van de loonheffingen en de premies werknemersverzekeringen en ZVW zijn doorgevoerd. Ook de maximum bedragen m.b.t. het premie- en uitkeringsdagloon en pensioengevend salaris zijn inmiddels aangepast.
Daarnaast zijn de premieberekeningen Aof (Hoog, Laag en Uitkeringen) vanaf 2022 beschikbaar. Hierover tref je verderop in deze nieuwsbrief meer informatie.

 

Vrije ruimte WKR

De cijfers m.b.t. de WKR zijn ten opzichte van 2021 ongewijzigd.
Ook voor  2022 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige 1,7%
van de fiscale loonsom tot en met € 400.000. Daarboven bedraagt de vrije ruimte 1,18% van het restant van die loonsom. 

 

Auto van de zaak 

Er zijn 2 bijtellingen toegevoegd aan de tabel Bijtelling (Werknemer auto) namelijk

 • Verlaagd tarief (16% Kentekendatum 2022)
  Tot € 35.000 (Cap) wordt gerekend met 16%, daarboven wordt geen korting toegepast en bedraagt het tarief dus 22%.
 • Verlaagd tarief (16% Waterstof Kentekendatum 2022)
  Hierbij is er geen spake van een zgn. Cap.  Het verlaagde tarief is op de volledige cataloguswaarde toe te passen.

Deze percentages mogen al worden vastgelegd maar dan uiteraard met een ingangsdatum op of na 1 januari 2022 (maandverloning) of 3 januari 2022 (niet maandverloning). 

 

Codes aard arbeidsverhouding

Aardarbeidsverhouding code 10 (Wet sociale werkvoorziening) is niet meer toegestaan bij verwerkingen over 2022.
Dit betekent dat voor Arbeidsverhoudingen waarop momenteel nog code 10 van toepassing is deze na de jaarafsluiting 2021 moeten worden gewijzigd in één van onderstaande codes 21 t/m 23. 

  • code 21 (WSW beschut werk)
  • code 22 (WSW detachering bij reguliere werkgever)
  • code 23 (WSW begeleid werk)

Aard arbeidsverhouding code 24 (Participatiewet beschut werk) mag pas na de jaarafsluiting worden gebruikt.

Hierop vindt tijdens het verloningsproces een controle plaats. (Foutcode 293 en 294 en foutcode 12)

 

Incidentele inkomstenvermindering

Incidentele inkomstenvermindering : code G (Geboorteverlof) is niet meer toegestaan bij verwerkingen over 2022. Dit geldt ook voor een werknemer, waarvoor je in de aangifte van december 2021 nog code ‘G’ gebruikte en het aanvullend geboorteverlof in januari 2022 doorloopt.
Hiervoor komt incidentele inkomstenverhouding code K (Kinderverlof )in de plaats. 
Code K (Kinderverlof) mag al worden vastgelegd maar dan uiteraard met een ingangsdatum op of na 1 januari 2022 (maandverloning) of 3 januari 2022 (niet maandverloning).

Hierop vindt tijdens het verloningsproces een controle plaats. (Foutcode 287 en 288)

 

Reden einde dienstverband 

De reden einde dienstverband loonaangifte
(5) Opzegging door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van het UWV en
(6) Opzegging door de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen met toestemming van het UWV
mogen pas na de jaarafsluiting worden gebruikt.

De reden einde dienstverband loonaangifte 
(2) Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV en

(2) Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV
zijn niet meer toegestaan bij verwerkingen over 2022.

Hierop vindt tijdens het verloningsproces een controle plaats. (Foutcode 291 en 292)

 

Speciale inkomstenverhouding 

De speciale inkomstenverhoudingen,
(code 35) Vervolguitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (nww) en
(code 54) Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is,
zijn niet meer toegestaan bij verwerkingen over 2022.

Hierop vindt tijdens het verloningsproces een controle plaats. (Foutcode 289) 

 

Fase indeling vanaf 1-1-2022

De fase indelingen,
(2) Fase 2 met uitzendbeding,,
(42) Fase 2 zonder uitzendbeding en
(44) Fase 2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting
zijn niet meer toegestaan bij verwerkingen over 2022.
De einddatum mag al wel worden vastgelegd maar deze moet dan uiteraard liggen vóór 1 januari 2022 (maandverloning) of 3 januari 2022 (niet maandverloning).

Hierop vindt tijdens het verloningsproces een controle plaats. (Foutcode 290)

 

Levensloop

Vanaf 1 november 2021 is het niet meer toegestaan om nog gegevens m.b.t. de levensloopregeling in de loonaangifte aan te leveren.

Hierop vindt tijdens het verloningsproces een controle plaats. (Foutcode 285 en 286)

 

AOW-leeftijd

In 2022 wordt de AOW-leeftijd met 3 maanden verhoogd naar 66 jaar en 7 maanden. Uiteraard houden we hiermee ook rekening in Loket.nl

 

Arbeidsvoorwaardenbedrag

In de Aangifte loonheffingen zijn vanaf 2022, 2 nieuwe rubrieken toegevoegd::
• Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag
• Opname arbeidsvoorwaardenbedrag
Onder dit begrip valt ook wat wij tot en met 2021 bedoelden met ‘Extra periode salaris’.

Vanaf 2022 is de keuze "Extra periodesalaris" gewijzigd in "Arbeidsvw bedrag (vh extra periodesalaris).
Deze aanpassing is in de diverse CAO's doorgevoerd.
Doordat we de omschrijving hebben aangepast zal het ook in de meeste gevallen aansluiten op de door je zelf ingerichte Loonmodellen of Administraties.

mceclip0.png

 

 

Lagere premie Aof voor kleine werkgevers

Vanaf 1 januari 2022 betalen 'kleine werkgevers' een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De premie wordt gedifferentieerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine- en (middel-) grote werkgevers.

Kleine werkgever

Met ingang van 1 januari 2022 wordt een werkgever als klein aangemerkt als de premieloonsom van de werkgever maximaal 25 maal het gemiddelde premieloon per werknemer per jaar bedraagt. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 882.500,--.  Het UWV stelt deze gemiddelde loonsom jaarlijks vast.
Ook voor gedifferentieerde premie Whk is de grens aangepast. Tot 2021 bedroeg de grens 10 maal het gemiddelde premieloon per werknemer per jaar. Vanaf 2022 is ook hier de grens opgehoogd naar 25 maal het gemiddelde premieloon. 
Middels de mededeling/beschikking voor de Whk wordt je op de hoogte gesteld of een werkgever voor de Aof klein of (middel)groot is.  

De indeling kleine werkgever wordt voor 2022 bepaalt o.b.v. het premieloon 2020.  Voor de beoordeling wordt namelijk steeds gekeken naar het premieloon van het jaar t-2. 

Inrichting in Loket.nl

Om het onderscheid te kunnen maken tussen kleine- en (middel) grote werkgevers is op Administratieniveau een extra veld toegevoegd waar je dit kunt geven.

mceclip0.png

Bij de jaarafsluiting 2021 - 2022 zal Loket.nl hier voor alle werkgevers kiezen voor de optie Kleine werkgever.
Krijg je een beschikking waarin is aangegeven dat de werkgever onder de (Middel) grote werkgevers valt dien je dit zelf aan te passen. Op basis van deze inrichting zal de lage- dan wel de hoge Aof-premie voor dit jaar worden toegepast.

In het Overzicht inrichting salarisverwerking zijn de percentages Aof-laag, Aof-hoog en WKO (Aof opslag)) terug te vinden.

mceclip0.png

 

Aof-Uitkeringen (hoge Aof-premie)

Naast premielonen Aof-hoog en Aof-laag kennen we vanaf 2022 ook premieloon Aof-uitkeringen. Over deze uitkeringen wordt de hoge Aof premie berekend.
Het betreffen de navolgende uitkeringen:

 •  uitkeringen op grond van de WW, ZW, WIA (WGA/IVA), WAO, WAZO en Toeslagenwet.
  Dit geldt ook als u die uitkering uitbetaalt als eigenrisicodrager of doorbetaalt als werkgeversbetaling. 
 • wachtgeld voor zover dat valt onder de oude regeling.
  Dat is het geval als u de ‘Indicatie wachtgeld oude regeling’ aanlevert met ‘Ja’

Hoe beoordeelt Loket.nl of een uitkering premieloon voor Aof-uitkeringen betreft?

Betaal je één van bovenstaande uitkeringen dan dien je hiervoor ook een Soort inkomstenverhouding vast te leggen. Deze leg je vast onder de inkomstenverhouding waarop je de betreffende uitkering betaalt.
Hanteer je een van de volgende codes soort inkomstenverhouding dan wordt de uitkering opgenomen als premieloon Aof-uitkeringen.

soort inkomstenverhouding:

 • (31) Uitkering in het kader van de Ziektewet (zw) en vrijwillige verzekering ZiektewetZW en WAZO
 • (32) Uitkering in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) en particuliere verzekering ziekte, invaliditeit en ongeval
 • (33) Uitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (nww)
 • (39) Uitkering in het kader van de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (iva)
 • (38) Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van uitkeringen van Wet Wajong met Waz, wao/iva of wga
  nb. deze is niet aan de orde als u alles in afzonderlijke IKV's verwerkt.
 • (40) Uitkering in het kader van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (wga)
 • (46) Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet 

 

Altijd hoge Aof-premie

Bovenstaand is al aangegeven dat er onderscheid bestaat tussen de Aof-laag en Aof-hoog. Daarnaast wordt over bepaalde uitkeringen altijd Aof-hoog berekend ook al valt de werkgever onder Kleine werkgevers. (Zie hierboven Uitkeringen)
Er is nog een extra uitzondering op de regel en die geldt voor de onderstaande situaties. In deze gevallen wordt altijd Aof-hoog toegepast.

soort inkomstenverhouding:

 • (21) WSW beschut werk
 • (22) WSW detachering bij reguliere werkgever
 • (23) WSW begeleid werk
 • (18) Wachtgeld van een overheidsinstelling in combinatie met 'Indicatie wachtgeld oude regeling' op 'Ja' (zie Dienstverband - Kenmerken - Uitgebreid)

 

Aof afwijken op dienstverbandniveau

Het is niet mogelijk om op dienstverband af te wijken van het op werkgeverniveau vastgestelde percentage (Aof-laag of Aof-hoog). 

 

Aanpassen Journaalprofiel

Om het onderscheid te kunnen maken tussen hoge- en lage Aof-premies hebben we enkele nieuwe looncomponenten moeten definiëren. Het gevolg hiervan is dat deze uiteraard ook in de financiële administratie moeten worden vastgelegd.
Pas dus tijdig je Verdelingsschema in de journaalprofielen aan.
Onderstaande looncomponenten zijn toegevoegd:

mceclip0.png

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0