Diverse Aanpassingen 2021

Volgen

Nadat je de jaarafsluiting voor de werkgevers hebt afgewikkeld zijn voor deze relaties onderstaande aanpassingen beschikbaar.
Deze aanpassingen zijn per 2021 doorgevoerd.

 

Loonheffingcijfers en landelijke percentages 2021 

De aanpassingen van de loonheffingen en de premies werknemersverzekeringen en ZVW zijn doorgevoerd. Ook de maximum bedragen m.b.t. het premie- en uitkeringsdagloon en pensioengevend salaris zijn aangepast.

 

Vrije ruimte WKR

Met ingang van 2021 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige 1,7%
van de fiscale loonsom tot en met € 400.000. Daarboven bedraagt de vrije ruimte 1,18% van het restant van die loonsom. 

 

Nationaliteit- en CAO-codetabellen

Deze tabellen zijn aangepast zodat ze aansluiten aan de codelijsten belastingdienst 01-01-21

 

Nieuwe soort inkomstenverhouding

Uitkering in het kader van vervroegde uittreding (code 53) is toegevoegd.

 

'Reden aangifte' bij einde dienstverband

In de loonaangifte maar ook in de pensioenaangifte UPA/APG wordt de 'reden einde dienstverband aangifte' opgenomen als een werknemer uit dienst gaat. Beide partijen hanteren echter niet dezelfde coderingen. Om ervoor te zorgen dat we toch deze tabel kunnen blijven hanteren hebben we de volgende aanpassingen in de betreffende tabel doorgevoerd. 

02 = Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV is vervangen door: 
80 = Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV en
81 = Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV. 

In de loonaangifte converteren we de codes 80 en 81 naar 02 zodat alle partijen de juiste informatie ontvangen.

Heb je in het verleden code 2 (opzegging door de werkgever met toestemming van UWV) gebruikt dan hebben we deze in Loket.nl gewijzigd in code 80 (Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV)

 

Transitievergoeding 

Voor transitievergoeding bestaat in Loket.nl looncomponent 483 (Transitieverg).
Deze component moet behandeld worden als 'Loon uit vroegere dienstbetrekking' waardoor deze in Kolom 3 van de Modelloonstaat wordt opgenomen.  De component was echter ingericht als 'Alleen belastingplichtig loon in geld' waardoor de Transitievergoeding werd meegenomen in Kolom 14. 
De aansturing is hierop aangepast.
Mocht je zelf een looncomponent hebben gedefinieerd voor de afrekening van Transitievergoeding controleer dan of je de juiste besturing hanteert.
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de berekening. Het loon is echter niet meegenomen in kolom 3 van de Modelloonstaat.

Ben je over Transitievergoeding premie SPAWW verschuldigd dan dien je bij de afrekening van Transitievergoeding het betreffende fonds zelf te activeren.
Dit kan vanaf 2021. 

 

Fiscale bijtelling fiets 

Indien de ingangsdatum niet gelijk was aan de 1e van de periode dan herrekende Loket.nl deze bijtelling o.b.v. het aantal SV-dagen. Dit moest echter o.b.v. het aantal kalenderdagen zijn. (Net zoals bij de fiscale bijtelling auto)

 

Dagtabel toepassen bij onbetaald verzuim

Loket.nl hanteerde de dagtabel als een werknemer in de loop van een loontijdvak in of uit dienst treedt. Als een werknemer in een loontijdvak een aantal dagen geen loon ontvangt dient echter ook de dagtabel te worden gehanteerd. 
Het toepassen van de dagtabel bij een gebroken periode en bij onbetaald verzuim vindt alleen plaats bij (voor de fiscus) Fulltimers. Voor de fiscus is een fulltimer iemand die geen afwijkende sv-dagen heeft. Dus op 5 dagen per week werkt.
Een medewerker die 16 uren per week werkt op 5 dagen is een fulltimer. Hier zal Loket.nl automatisch de dagtabel toepassen als component 4 (uren onb.verz.) wordt opgegeven of bij in- of uitdienst treden gedurende een tijdvak. 
Iemand die 16 uren per week werkt op 4 dagen is een parttimer.
Voor deze laatste heeft onbetaald verlof of gebroken periode geen gevolgen. Loket.nl houdt dan de periodetabel aan.

Privégebruik auto

Het privégebruik van de auto is loon voor de loonbelasting, de Zvw en de werknemersverzekeringen. In dat geval  dient alsnog met het reguliere tijdvak gerekend te worden. Indien er sprake is van onbetaaldverlof bij 'Fulltimers' houdt Loket.nl momenteel geen rekening met deze uitzondering. Loket.nl past dan (nog) de dagtabel toe. Je dient in dit geval dus zelf toepassing van de dagtabel te overrulen. (zie hieronder) 

Toepassing van dagtabel overrulen

Wil je de dagtabel niet toepassen dan kun je dit op de volgende 2 manieren voorkomen:

 • Bij de fiscale gegevens van betreffende medewerker kun je Dagtabel toepassen op 'nee' zetten. Zorg ervoor dat je deze aanpassing in het juiste tijdvak toepast en ook weer wijzigt met ingang van het juiste tijdvak.
  mceclip2.png
 • Bij de variabele gegevens van de betreffende periode kun je het component Dagtabel op '0' zetten waardoor deze niet zal worden toegepast.
  mceclip1.png

 

Automatisch verwerken

De mogelijkheid bestond dat bij automatisch verwerken  de loon- en/of pensioenaangifte periode 1 ten onterechte werd aangemaakt indien er nog geen loon en/of pensioenaangifte over periode 12 of 13 van voorgaand jaar was aangemaakt.

 

Verlenging aangiftetermijn WKR over het jaar 2020

De aangiftetermijn voor de in het kalenderjaar verschuldigde eindheffing wegens het overschrijden van de vrije ruimte van de WKR, wordt vanaf het belastingjaar 2020 verlengd met een extra tijdvak. De verschuldigde eindheffing WKR moet dan uiterlijk in het tweede tijdvak van het daarop volgende belastingjaar worden aangegeven en betaald. De controle hierop is aangepast.

 

ORT over verlof en ORT over ziekte

Indien er ORT over verlof of ORT over ziekte van toepassing is op een bijzonder tarief strook ontstaat er een foutmelding dat een tabelresultaat niet is toegestaan op een bijzonder tarief strook. Vanaf 2021 zal,  indien component 491 (ORT over verlof) of 492 (ORT over ziekte) op een bijzonder tarief strook voorkomt, de besturing mbt “belastingplichtig” als “tarief” worden gezien ipv “tabel”.

 

Bijtelling auto van de zaak zonder CO₂-uitstoot

Met ingang van 1 januari 2021 wijzigt de bijtelling auto van de zaak zonder CO₂-uitstoot. Door deze wijziging wordt de korting op de bijtelling verlaagd tot 10%. Voor auto’s zonder CO₂-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2021 geldt zo een verlaagde bijtelling van 12%. Daarvoor geldt de korting van 10% alleen over de eerste €40.000 cataloguswaarde. Voor het deel van de grondslag boven €40.000 wordt geen korting gegeven en geldt de algemene bijtelling van 22%.

De korting op de bijtelling is niet gemaximeerd voor waterstofauto’s. De korting is dan van toepassing op
de volledige cataloguswaarde. Dat geldt vanaf 1 januari 2021 ook voor elektrische auto’s met  geïntegreerde zonnepanelen waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat en de zonnepanelen een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek, zogenaamde zonnecelauto’s

Beide regelingen zijn per 1-1-2021 toegevoegd in Loket.nl

 

Geen pensioenaangifte, PLO en PA conform Loonaangifte toegestaan

Het is vanaf 2021 niet meer mogelijk om onderstaande manieren van aanlevering pensioengegevens te gebruiken:

 • Periodieke Loonopgave Relan (Colland, Recreatie en Slagers) 
  De volgende foutmelding zal verschijnen:
  "Vanaf 2021 is pensioenaangifte niet meer toegestaan. Alleen UPA of APG pensioenaangifte is toegestaan"
 • Pensioenaangifte Syntrus Achmea (zie ook product 784)
  De volgende foutmelding zal verschijnen:
  "Vanaf 2021 is pensioenaangifte niet meer toegestaan. Alleen UPA of APG pensioenaangifte is toegestaan"
 • Pensioenaangifte conform Loonaangifte (zie ook product 788)
  De volgende foutmelding zal verschijnen:
  "Vanaf 2021 is pensioenaangifte conform loonaangifte niet meer toegestaan. Alleen UPA of APG pensioenaangifte is toegestaan"

Let op, dit heeft gevolgen voor de individuele aangiftes maar eventueel ook voor de collectieve en de automatische aangiftes.

 

Zorgbonus

Zorgprofessionals, die tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzondere prestatie hebben geleverd
vanwege COVID-19, kunnen – indien aan de voorwaarden is voldaan – in aanmerking komen voor een bonus van € 1.000 netto. Deze bonus wordt uitgekeerd aan werknemers, maar ook aan niet-werknemers.
Voor werknemers zal het nettobedrag van € 1.000 geen gevolgen hebben voor de heffing van loon- en inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen, omdat de werkgever op grond van een subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de bonus aanwijst als eindheffingsloon en ten laste brengt van zijn vrije ruimte.
Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever een eindheffing verschuldigd van 80% over
de overschrijding.

In Loket.nl kan de Bonus verwerkt worden op component 1024. Dit component is alleen beschikbaar voor de relevante zorg cao's. Voor de verwerking van de eindheffingen verwijzen we je naar het onderwerp hierover op het helpdeskportaal. (klik hier)

 

 

 

 

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0