Diverse Aanpassingen 2023

Volgen

Nadat je de jaarafsluiting voor de werkgevers hebt afgewikkeld zijn voor deze relaties onderstaande aanpassingen beschikbaar.
Onderstaande aanpassingen zijn per 2023 doorgevoerd.

Loonheffingcijfers en landelijke percentages 2023
De aanpassingen van de loonheffingen en de premies werknemersverzekeringen en ZVW zijn doorgevoerd. Ook de maximum bedragen m.b.t. het premie- en uitkeringsdagloon en pensioengevend salaris zijn inmiddels aangepast.

Daarnaast is de premieberekening AWf Uitkering vanaf 2023 beschikbaar. Hierover tref je verderop in deze nieuwsbrief meer informatie.

Vrije ruimte WKR
De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt voor 2023 verhoogd naar 3,00% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000. Voor het meerdere boven een loonsom van € 400.000 blijft het percentage van 1,18% ongewijzigd.

Auto van de zaak
Er is 1 bijtelling toegevoegd aan de tabel Bijtelling (Werknemer auto) namelijk

 • Verlaagd (16% tot 30.000 kentekendatum 2023)

Deze percentages mogen al worden vastgelegd maar dan uiteraard met een ingangsdatum op of na 1 januari 2023 (maandverloning) of 2 januari 2023 (niet maandverloning). 


Reden einde dienstverband aangepast
Onderstaande redenen einde dienstverband loonaangifte zijn toegevoegd:
50 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid.
51 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering
91 De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever
92 De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever

AOW-leeftijd
In 2023 wordt de AOW-leeftijd met 3 maanden verhoogd naar 66 jaar en 10 maanden. Uiteraard houden we hiermee ook rekening in Loket.nl

AWf-uitkering (Lage AWf)
Naast premielonen AWf-hoog en AWf-laag kennen we vanaf 2023 ook premieloon AWf-uitkeringen. Over deze uitkeringen wordt de lage AWf- premie berekend.

Het betreffen de navolgende uitkeringen:

 •  uitkeringen op grond van de WW, ZW, WIA (WGA/IVA), WAO, WAZO en Toeslagenwet.
  Dit geldt ook als u die uitkering uitbetaalt als eigenrisicodrager of doorbetaalt als werkgeversbetaling. 
 • wachtgeld voor zover dat valt onder de oude regeling.
  Dat is het geval als u de ‘Indicatie wachtgeld oude regeling’ aanlevert met ‘Ja’

Hoe beoordeelt Loket.nl of een uitkering premieloon voor AWf-uitkeringen betreft?

Betaal je één van bovenstaande uitkeringen dan dien je hiervoor ook een Soort inkomstenverhouding vast te leggen. Deze leg je vast onder de inkomstenverhouding waarop je de betreffende uitkering betaalt.
Hanteer je een van de volgende codes soort inkomstenverhouding dan wordt de uitkering opgenomen als premieloon AWf-uitkeringen.


soort inkomstenverhouding:

 • (31) Uitkering in het kader van de Ziektewet (zw) en vrijwillige verzekering ZiektewetZW en WAZO
 • (32) Uitkering in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) en particuliere verzekering ziekte, invaliditeit en ongeval
 • (33) Uitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (nww)
 • (39) Uitkering in het kader van de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (iva)
 • (38) Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van uitkeringen van Wet Wajong met Waz, wao/iva of wga
  nb. deze is niet aan de orde als u alles in afzonderlijke IKV's verwerkt.
 • (40) Uitkering in het kader van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (wga)
 • (46) Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet 

Aanpassen Journaalprofiel
Door de komst van de AWf-uitkering hebben we ook enkele componenten toegevoegd. 

Voeg dus tijdig 4496 AFDR.AWF.UITK. tijdig toe aan je journaalprofiel of rekeningschema.
Onderstaande looncomponenten zijn toegevoegd:

image__5_.png

 

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0