Aanpassingen wet WAB 2020

Volgen

Inleiding

Met de inwerkingtreding van de WAB per 1 januari 2020 geldt een nieuw financieringssysteem voor de WW-premie. De hoofdregel is dat jij als werkgever een lage WW-premie betaalt voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst. Voor alle andere contracten (m.u.v. werknemers die de beroepsbegeleidende leerweg volgen of die jonger zijn dan 21 jaar met een beperkte arbeidsomvang) geldt een hoge premie. Voorwaarde voor die lage WW-premie is wel dat u de arbeidsovereenkomst op schrift stelt. Het verschil tussen de hoge premie en de lage premie wordt 5 %. Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat in 2020 de lage premie 2,94 % zal zijn en de hoge 7,95%. Dit scheelt dus aanzienlijk in de kosten.

mceclip18.png

 

mceclip6.png

mceclip13.png

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Om te bewijzen dat u rechtmatig gebruik maakt van de lage WW-premie, moet u kunnen bewijzen dat er sprake is van een vaste schriftelijke arbeidsovereenkomst. Daarom bent u verplicht om de arbeidsovereenkomst ‘bij de salarisadministratie’ te bewaren. Op het scherm Dienstverband details is daarom het veld Schriftelijke arb. overeenkomst toegevoegd. De keuze voor dit veld is ja of nee, de defaultwaarde die door Loket.nl voor iedereen is gevuld is Ja. Bij het toevoegen van een nieuwe werknemer / dienstverband is de defaultwaarde ook Ja.

1.jpg

Zijn de werknemers al geruime tijd in dienst maar ligt er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst ten grondslag? Zorg er dan voor dat er toch een door de werknemer ondertekend addendum op wordt gesteld. Je accountantskantoor/administratiekantoor kan je hier mogelijk verder in adviseren.

Uitstel schriftelijkheidsvereiste tot 1 juli 2020

Onlangs maakte de belastingdienst de overgangsperiode m.b.t. de schriftelijke arbeidsovereenkomst bekend. Er is in het kader van de WAB uitstel voor de verplichte Schriftelijke arbeidsovereenkomst tot 1-4-2020. Deze periode is nu verruimd tot 1-7-2020. Wij kiezen er als Loket.nl voor om in dit kader de juiste indicaties voor schriftelijk ja/nee vast te leggen. Heeft de werknemer geen schriftelijke arbeidsovereenkomst, zet dan het veld op nee. Om in deze overgangssituatie toch in aanmerking te kunnen komen voor de lage AWF premie kun je via dienstverband -> Arbeidsvoorwaarden -> Afwijkende AWF premie afwijkend laag opgeven. Wordt in de periode tussen 1-1-2020 en 30-06-2020 de arbeidsovereenkomst schriftelijk vastgelegd, verwijder dan de afwijkende AWF indicatie en zet het veld Schriftelijke arb. overneenkomst op ja. Je kunt deze afwijkende indicatie gebruiken tot 1 juli 2020. Bij verloningen vanaf 1 juli verschijnt er een foutmelding als er in bovenstaand geval een afwijkende AWF premie is gevuld. Verwijder vervolgens deze afwijkende indicatie en zorg dat de inrichting op basis van de JJN indicaties juist is.

Bepaalde / onbepaalde tijd

Het veld Soort dienstverband is qua naamgeving gewijzigd in Contract. De waarden die je kunt vullen voor dit veld zijn Onbepaalde tijd en Bepaalde tijd. Daarnaast is op het scherm dienstverband het veld Onbepaalde tijd vanaf toegevoegd. Geef hier de datum op vanaf wanneer een contract voor Bepaalde tijd is omgezet in een contract voor Onbepaalde tijd. Wijzig je een contract voor bepaalde tijd in een contract voor onbepaalde tijd dan dient deze datum te worden gevuld met de datum van contractwijziging. Het is niet nodig om bij deze contractwijzigingen een nieuw dienstverband aan te maken!

Conversie

  • Als in het veld Contract de waarde  Onbekend stond dan is deze waarde gewijzigd in Bepaalde tijd.
  • Als er sprake was van een dienstverband voor onbepaalde tijd dan is het veld Onbepaalde tijd vanaf gevuld met de datum In dienst.
    Het kan dus zijn dat deze datum niet overeenkomt met de feitelijke datum waarop het contract voor onbepaalde tijd is ingegaan. Het wijzigen van deze datum is altijd mogelijk. 

1.jpg 

Oproepkracht

Conversie

Op het scherm Dienstverband details staat het veld Oproep-/invalkracht.  In een aantal gevallen stond hier de waarde Onbekend. Bij de oplevering van 15 december heeft Loket.nl de waarde aangepast van Onbekend naar Nee.

1.jpg

 

mceclip14.png

Bij Basis dienstverband is de tabel uitgebreid met de indicatie BBL-er.  De indicatie Arbeidsovereenkomst is gewijzigd in Arbeidsovereenkomst (excl BBL). Voor een dienstverband met Basis dienstverband BBL-er geld altijd de lage Awf premie, ongeacht andere WAB gerelateerde indicaties.

 

mceclip15.png  

(maand, 4-weken en week)

Is een medewerker jonger dan 21 jaar (peildatum begin aangiftetijdvak) en heeft deze medewerker minder dan 48 verloonde uren per 4-weken of 52 verloonde uren per maand dan zal altijd de Awf-premie laag worden toegepast.
Bij medewerkers jonger dan 21 jaar waarbij de weekverloning wordt toegepast moet je zelf een keuze maken voor Awf laag of hoog.
 
Aan het scherm 
Verzekeringen wordt een nieuw blok toegevoegd Afwijkende AWF premie. Geef hier de zelf aan of je de hoge of lage premie over het tijdvak wilt laten berekenen. Loket.nl zal bij de laatste weekverloning van het loonaangiftetijdvak de premie Awf hoog of laag controleren o.b.v. de feitelijk verloonde uren over het aangifte tijdvak (4-weken). 

1.jpg
Er zal bij de salarisverwerking een foutmelding verschijnen indien  in de 4e (8e, 12e etc) week blijkt dat de vastgelegde waarde 
(hoog/laag) niet juist is geweest. Je moet vervolgens in de laatste salarisverwerking van het betreffende aangiftetijdvak alsnog de juiste waarde (hoog/laag) opgeven voor het gehele tijdvak.

 

mceclip16.png

Betaal je een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager dan is over dit deel van de betaling aan de werknemer, de werkgever de lage WW-premie verschuldigd.

Als je de werkgeversbetaling in een afzonderlijke inkomstenverhouding verantwoordt, moet je de code gebruiken die bij de uitkering hoort. Zie daartoe de gegevensspecificaties in de rubriek Code soort inkomstenverhouding/inkomenscode. Hiervoor kan één van de waardes 31 t/m 40 bij het veld Speciale ink.verh. worden geselecteerd. 

1.jpg

 

 

mceclip10.png  

Uit dienst binnen 2 maanden

Gaat een medewerker binnen 2 maanden uit dienst dan moet de premie Awf (laag)  worden herzien naar de premie Awf (hoog). Loket.nl ondersteunt deze rekenregel en verwerkt dit automatisch voor je.

 

mceclip17.png

Indicaties tonen op loonstrook

Op de loonstrook zal worden aangegeven of er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst (ja/nee), dienstverband bepaalde- of onbepaalde tijd en Oproepkracht (ja/nee).

 mceclip11.png

Signalering aanbod vast contract

Voor de medewerkers met een oproepcontract moet na 12 maanden een contract worden aangeboden. Weigert de oproepkracht deze dan moet dit na 12 maanden opnieuw worden aangeboden. Loket.nl heeft een signaal opgenomen in de programmatuur die dit signaal automatisch af kan geven voor oproepkrachten die vanaf 1-1-2019 in dienst zijn getreden. Overleg met je accountants- of administratiekantoor of dit signaal actief voor je staat.

Zijn oproepkrachten vóór 1-1-2019 in dienst getreden dan wordt dit signaal nog niet gegenereerd. We zullen hiervoor z.s.m. een aanpassing doorvoeren zodat ook deze groep in de signaleringen worden meegenomen.

 

Herziening (30%)

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde daarvan is in het Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben
overgewerkt. Deze bepaling leidt tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het Coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. De Stichting van de Arbeid heeft daarom verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet heeft toegezegd de regeling tijdelijk te wijzigen. 
Om deze onbedoelde effecten weg te nemen is besloten dat werkgevers over het kalenderjaar 2020  en 2021 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. Omdat een gerichte sectorale maatregel zeer bewerkelijk is voor de uitvoering, is ervoor gekozen om voor het jaar 2020 en 2021 een generieke uitzondering te maken voor de 30% herzieningssituatie. Een generieke oplossing geldend voor alle werkgevers, voorkomt daarnaast onduidelijkheid over wie er wel of niet onder de uitzondering moet vallen. Geen enkele werkgever hoeft dus over het jaar 2020 en 2021 de WW-premie op grond van die situatie te herzien. Het Besluit Wfsv zal hiertoe tijdelijk worden aangepast. Per 1 januari 2022 zal de herzieningssituatie weer in werking treden.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0