Verwerking van een 53e week

Volgen

! De 53e week  is vanaf 20-1-2020 actief voor 2020 ! (Update 23-1-2020)

Gewoonlijk heeft een jaar 52 werkweken, maar eens in de vijf of zes jaar is er sprake van een zgn. 53e week. Dat komt omdat een gemiddeld jaar geen 52 x 7 = 364 dagen heeft maar 365 of 366 dagen. Bij salarisbetalingen “per 4 weken” ontstaat dus jaarlijks een tekort dat eens in de vijf of zes jaren wordt verrekend. Deze 53e week valt in de 13e verloningsperiode. Er is geen afzonderlijke verloningsperiode gecreëerd.  Deze 13e periode kent dus 5 weken in plaats van de gebruikelijke 4 weken. In de meeste CAO’s dient deze extra week te worden uitbetaald. In enkele CAO’s is deze extra week reeds in het (uur)loon verdisconteerd. In die gevallen is het niet nodig om het loon over week 53 uit te betalen. Om deze bijzondere loonperiode te kunnen verwerken zijn de noodzakelijk aanpassingen in Loket.nl doorgevoerd. Een opsomming van deze aanpassingen:

Einde tijdvak

In tegenstelling tot andere jaren eindigt de verloningsperiode 13 niet na 4- maar na 5 weken.
In het overzicht inrichting salarisverwerking (op werkgever- of loonmodelniveau) kun je deze einddatum terugvinden.

Extra looncomponent

In Loket.nl is in iedere CAO component 998 (uren onbetaald) toegevoegd. Deze worden uitsluitend bij 4-week verloningen gehanteerd voor het niet doorbetalen van week 53.

Inrichting cao, loonmodel en administratie

Onder de tab Diversen is er een extra optie 53e week.

In deze extra optie is per gegeven vastgelegd of dit moet worden meegenomen voor de 53e week. De aanpassingen hebben uiteraard alleen betrekking op de resultaten in periode 13. Er is een onderscheid  gemaakt tussen componenten, fondsen, grondslagen. Tevens bestaat de mogelijkheid om in één overzicht een totaal beeld te krijgen van de instellingen.

De CAO’s worden, voor zover bekend, hierop ingericht. Uiteraard zijn op loonmodel- en administratieniveau aanpassingen te maken. De gegevens zijn alleen zichtbaar bij loonmodellen waarvoor een 4-weken verloning geld.

schermafbeelding53ste_week.png

Componenten

Indien onder Componenten component Loon/Salaris (070) is geactiveerd (toepassen “ja”) dan zal bij het uitvoeren van Automatische processen activeren  in Loket.nl, indien er sprake is van een 4-wekenverloning én periodeloon  (zie dienstverbandgegevens -> Basisloon WN), rekening worden gehouden met loondoorbetaling van deze 53e week. Hierbij wordt het periodeloon vermenigvuldigd met 5/4.

Deze factor wordt op elke vorm van periodeloon toegepast. (Basisloon, Nettoloon en  Loonkosten).

Indien de indicatie bij Loon/Salaris (70) op toepassen “nee” staat dan zal deze 53e week niet worden uitbetaald.

In dat geval wordt component 998 automatisch gevuld met de niet doorbetaalde uren. Hierin komen de niet doorbetaalde uren te staan. In de loonstaat en het runoverzicht is dit duidelijk zichtbaar.

Het wel of niet doorbetalen van week 53 heeft overigens geen invloed op de deeltijdfactor (component 156), noch op het aantal sv-dagen (component 181).

Overige componenten

In het scherm Componenten zijn, naast Loon/Salaris (70) ook de “vaste” betalingen, inhoudingen en fiscale bijtellingen/aftrek opgenomen.

Indien bij de component Toepassen Ja staat dan wordt ook deze bijbehorende waarde met  5/4 vermenigvuldigd.

Fonds

In het scherm Fonds zijn de fondsen opgenomen.

Indien bij het fonds Toepassen Ja staat dan wordt bij de berekening van de franchise van het betreffende fonds rekening gehouden met de 53e week. (De minimum- en maximum grondslagen worden niet herrekend).

De jaarfranchise wordt vermenigvuldigd met 5/4 om vervolgens te worden herrekend naar herrekeneenheid. (periode, sv-dagen, kalenderdagen, pensioendagen of uren).

Grondslag

In het scherm “Grondslag” zijn de grondslagen opgenomen.

Indien bij de grondslag Toepassen Ja staat dan wordt bij de berekening van de minimum- en maximumgrondslag van de betreffende grondslag rekening gehouden met de 53e week. Het berekende minimum/maximum wordt vermenigvuldigd met 5/4.

Vakantiefonds

In het scherm “Vakantiefonds” is het vakantiefonds (indien van toepassing) opgenomen.

Indien bij het vakantiefonds Toepassen “Ja” staat dan wordt bij de berekening van de grondslag van het betreffende vakantiefonds, indien de grondslag van het vakantiefonds is gebaseerd op vaste bedragen,  rekening gehouden met de 53e week. De grondslag van het vakantiefonds wordt vermenigvuldigd met 5/4.

Aanpassingen op loonmodel- en werkgeversniveau

Uiteraard kan op loonmodel- of werkgeverniveau van de standaard regeling worden afgeweken.  Het is echter niet mogelijk om verschillende elementen toe te passen met uitzondering van component Loon/salaris (70).

Indien component Loon/Salaris (70) op toepassen nee staat en een ander element (component, fonds, grondslag of vakantiefonds) staat op Toepassen “Ja” dan zal de loonrun worden geannuleerd (fout tijdens verloning). In het fout/signaal verslag wordt aangegeven wat fout is gegaan. Zie onderstaand voorbeeld.

Overige fiscale aanpassingen

Naast boven genoemde aanpassingen zijn uiteraard ook de fiscale rekenregels doorgevoerd, zoals o.a. berekening premiegrenzen en rekening houden met toepassing van de juiste loonheffingentabellen.

APG bouw

APG bouw heeft t.b.v. de diverse fondsen en BTER-regelingen voorgeschreven hoe om moet worden gegaan met het vaststellen van het BTER-loon, maximering van het aantal BTER-dagen en einde periode.

Loket.nl gaat normaliter bij het vaststellen van het BTER-loon uit van de berekende bedragen. Een overzicht van de looncomponenten die in het BTER-loon zijn opgenomen kan worden geraadpleegd in het overzicht inrichting salarisverwerking op werkgever- of loonmodelniveau. (Zie hieronder)

Voor periode 13 zal het BTER-loon op een zelfde manier worden bepaald. Vervolgens zal echter het resultaat met factor 4/5 worden vermenigvuldigd om zodoende te voldoen aan de voorschriften van APG bouw. Dit herrekende BTER-loon wordt voor de verdere bepaling van de diverse grondslagen meegenomen.

T.b.v. de gegevensuitwisseling met APG bouw zal ook met dit gecorrigeerde loon worden gerekend. Tevens is het aantal BTER-dagen gemaximeerd op 24 dagen.

In welke situatie heeft Loket.nl rekening gehouden met de 53ste week?

We krijgen bij de helpdesk vragen over de toepassing van de 53ste week en de inrichting daarvan op cao niveau. Bij de inrichting is gekeken naar de salarisschalen. We hebben de salarisschalen herrekend naar een jaarbedrag door de maandsalarissen te vermenigvuldigen met 12 en de 4-week salarissen te vermenigvuldigen met 13. Als de resultaten niet gelijk zijn aan elkaar is door Loket.nl op cao-niveau de 53ste week ingericht. De 13e periode bestaat in deze situaties uit 5 weken. In alle overige gevallen wordt uitgegaan van een 4-week verloning in de 13e periode en is de 53ste week op cao niveau niet ingericht. We hebben voor deze benadering gekozen omdat in nagenoeg alle cao's niet of nauwelijks wordt gesproken over hoe om te gaan met de 53ste week.

Zie tevens het artikel Aandachtspunten 53e week

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0