Verwerking zorgverlof

Volgen

Bij de verwerking van zorgverlof in de salarisadministratie is de incidentele inkomstenvermindering een belangrijk aandachtspunt. Onder (onbetaald) verlof wordt volgens de Belastingdienst verstaan: "...een tussen de werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen periode van verlof, waarin de werknemer geen arbeid voor de werkgever verricht."

Hieronder valt naast zorgverlof ook ouderschapsverlof

In voorkomende gevallen kan bij het betreffende dienstverband via de optie Salarisverwerking -> Diversen de Incidentele inkomstenvermindering tijdsafhankelijk vastgelegd worden. De code O (onbetaald verlof) moet bij zorgverlof worden doorgegeven.

1.jpg

 

Maximum dagloon

Het loon dat doorbetaald moet worden kent ook een maximum, namelijk niet meer dan 70% van het maximum dagloon. Medewerkers die derhalve meer verdienen dan het maximum dagloon, krijgen 70% doorbetaald, te berekenen over het dagloon dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen.

Verwerking zorgverlof

Als een werknemer zorgverlof opneemt dan kun je bijvoorbeeld werken met eenheden zoals de eenheid UREN ZORGVERL. Ieder uur geboekt op deze eenheid resulteert dan in een inhouding van 30% van het gemiddelde uurloon via de component INH.ZORGVERLOF.

Deze eenheid is niet standaard op CAO niveau ingericht maar kan op loonmodel of werkgeversniveau worden vastgelegd. Voor meer informatie over het aanmaken van eenheden klik hier.

Kies voor het inrichten van zorgverlof voor 2 componenten die bij elkaar horen volgens dit artikel.

Richt het eenheidscomponent in als UREN. ZORGVERL. Aan de aansturing hoeft niets gewijzigd te worden. Boek hier de uren voor zorgverlof op.
Richt daarna het bedrag per eenheid-component (de output) in. Dit ziet er als volgt uit:

 

Inhouding_Zorgverlof.PNG

De hoogte van de inhouding dient daarna vastgelegd te worden bij Administratie - Regelingen - Eenheid% 

Kies hier voor de eenheid UREN ZORVERL. en voer het percentage in van de inhouding. Stel daarna in of het berekend moet worden over het periode uurloon of gemiddeld uurloon. 

Verder zal er nog beoordeeld moeten worden of het betreffende component nog invloed dient te hebben op grondslagen zoals vakantiegeld en/of sommige fondsen.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1