Vaste mutaties: Invoer werknemer stap 1 Wizard

Volgen

Het invoeren van een nieuwe werknemer bestaat uit 3 stappen. De basisgegevens van een werknemer kunnen worden ingevoerd met behulp van de wizard Nieuwe werknemer bij stap 1.

Hierna kan stap 2 uitgevoerd worden om eventuele individuele vergoedingen, inhoudingen en excasso’s op te geven. Als de werknemer ook direct toegang krijgt tot het Werknemerloket dan moet ook stap 3 uitgevoerd worden.

De wizard start door de button Nieuwe werknemer aan te klikken.

Aandachtspunten

Personalia

Personeelsnummer:
Loket.nl zal zelf een personeelsnummer voorstellen. Dit personeelsnummer kan door de gebruiker worden overschreven. Dit nummer dient uniek te zijn binnen de werkgever en mag maximaal 10 posities bevatten.

Adres

Loket.nl heeft een koppeling met Google maps waarmee automatisch de afstand woon- en werkadres wordt bepaald. Zie voor meer informatie het artikel Vaste mutaties: Automatisch bepalen kilometers woon-werkverkeer.

Afwijkend postadres

Indien een afwijkend postadres bekend is, zal deze op de loonstrook worden gepresenteerd.

Contactgegevens

Het e-mailadres wordt tevens gebruikt voor de e-mailberichten t.b.v. het Werknemerloket.

Dienstverband

Nr. Inkomstenverh.:

Indien een medewerker meerdere dienstverbanden heeft, moet ieder dienstverband een uniek nummer inkomstenverhouding hebben. Wij adviseren het nummer inkomstenverhouding opvolgend te nummeren.

Werknemerprofiel:

Indien hier een profiel aanwezig is en dit profiel wordt gekozen dan worden automatisch de voor dit profiel geldende (pensioen)fondsen, grondslagen en vaste vergoedingen/inhoudingen geactiveerd.

Soort werknemer:

Op basis van de geselecteerde Soort werknemer worden er default een aantal velden betrekking hebbend op de sociale verzekeringen op de juiste waarde geplaatst.

Basis dienstverband:

Op basis van het geselecteerde Basis dienstverband worden er default een aantal velden zoals Afwijkende kleur LB tabel en diverse sociale verzekeringen op de juiste waarde geplaatst. Ook zullen de juiste regels voor het bepalen van de loonheffing worden toegepast.

Hoedanigheden

Het muteren van diverse velden onder Hoedanigheden heeft gevolgen voor andere velden.

Bijv. een DGA is niet verzekerd voor de diverse SV-verzekeringen. Dit wordt automatisch gegenereerd zodra de indicatie DGA op Ja wordt gezet.

Bij de indicatie Oproep-/invalkracht wordt het veld Berekenen uren automatisch op Nee gezet.

Arbeidstijd

Berekenen uren:

Indien je berekenen uren op Ja zet dan zal Loket.nl, zodra je de uren gewerkt laat berekenen, voor deze werknemer het aantal normuren meenemen in de verloningsperiode. Bij een oproepkracht zal hier normaliter Nee ingevuld worden.

Uren gebroken periode mbv rooster (alleen van toepassing bij gebruik van rooster):

Indien er sprake is van een gebroken periode (werknemer in- of uit dienst gedurende de periode) en er zijn roostergegevens bekend, dan worden de normuren (en daarmee Uren gewerkt) en dagen sociale verzekering voor die periode bepaald met behulp van het betreffende arbeidspatroon. Dit gebeurt automatisch tijdens de actie Automatische processen activeren -> Berekenen uren.

Uren periode mbv rooster (alleen van toepassing bij gebruik van rooster):

Indien deze optie wordt geselecteerd dan worden in iedere verloningsperiode het aantal gewerkte uren en dagen sociale verzekering bepaald met behulp van het arbeidspatroon.

Het gevolg hiervan kan zijn dat de betreffende werknemer een wisselend loon ontvangt per verloningsperiode. Er is immers steeds sprake van een wisselend aantal uren.

Let op! Wij adviseren je om deze optie uitsluitend te gebruiken bij werknemers met een uurloon die volgens een vast arbeidspatroon werken.

Dagen dagvergoeding mbv rooster (alleen van toepassing bij gebruik van rooster):

Deze indicatie zorgt er voor dat de looncomponent Dagen dagvergoeding wordt bepaald met behulp van het ingevulde arbeidspatroon.

Indien bij een looncomponent de betalingsperiode Betaling per gewerkte dag actief is zal Loket.nl rekenen met de bepaalde Dagen dagvergoeding.

De automatisch berekende component Dagen dagvergoeding zal zichtbaar worden in de variabele gegevens na het uitvoeren van de actie Automatische processen activeren -> Berekenen uren.

De component Dagen dagvergoeding kan uiteraard ook handmatig in de variabele gegevens worden opgegeven of aangepast. Deze looncomponent is beschikbaar onder de categorie Uren.

Afwijkende dagen/uren mbv rooster (alleen van toepassing bij gebruik van rooster):

Met deze indicatie kan het aantal Afw. SV-dagen per periode en Afwijkend aantal uren per week automatisch worden gevuld op het scherm Arbeidstijd. Indien deze indicatie op Nee staat, dienen deze velden handmatig te worden gevuld.

Arbeidspatroon:

In het arbeidspatroon kan voor de even en oneven weken, de werktijd per dag worden ingevuld. Uiteraard is het niet verplicht om met het arbeidspatroon te gaan werken. Indien je wel gebruik gaat maken van het arbeidspatroon is het niet noodzakelijk om voor werknemers die op alle werkdagen hetzelfde aantal uren werkzaam zijn het arbeidspatroon te vullen.

SV-dagen per periode:

Alleen invullen indien een werknemer volgens een vast patroon niet op alle werkdagen werkt. Gemiddeld aantal dagen per loonperiode invullen. Indien dit veld gevuld is met een waarde >0 zal Loket.nl deze werknemer, fiscaal gezien, behandelen als een parttimer. De SV dagen worden automatisch bepaald indien gebruik gemaakt wordt van het arbeidspatroon en de indicatie Afw. dagen/uren m.b.v. rooster op Ja staat.

Afwijkend aantal uren per week:

Alleen invullen indien een werknemer in een vast patroon meer of minder uren werkt dan de normuren. De afwijkende uren per week worden automatisch bepaald indien gebruik gemaakt wordt van het arbeidspatroon en de indicatie Afw. dagen/uren m.b.v. rooster op Ja staat.

Organisatorische eenheid

Functie:

De functie en functiegroep kunnen uit een opgebouwde functietabel opgehaald worden. Dit kan afgedrukt worden op de salarisspecificatie van de werknemer.

Standaardfunctie:

Indien vanuit de cao de functies worden onderhouden kan hier uit een tabel de functie volgens cao gekozen worden. In de inrichting van de werkgever kan geregeld worden welke functie standaard op de strook geplaatst moet worden.

Functie / Afw. Functiegroep:

Indien op de salarisspecificatie een afwijkende functie e/o functiegroep moet worden weergegeven of er is geen functie geselecteerd, dan kan hier de betreffende waarde worden ingevuld.

Beloningsgegevens

Periode salarisperiodiek:

De vastgelegde periode zal in de signaleringenmodule worden meegenomen. Er zijn hiervan ook overzichten beschikbaar (Overzichten -> Personeel -> Salarisperiodiek).

Sociaal

Het veld Uitzondering kan gebruikt worden in de gevallen dat er wél verzekeringsplicht bestaat maar niet wordt toegepast.

Fiscaal

Afwijkende kleur LB dient te worden gebruikt indien deze afwijkt van de standaard kleur LB tabel zoals deze op werkgeverniveau is ingesteld.

Diversen

Beroep:

Bij bepaalde cao's dient t.b.v. de gegevensuitwisseling een beroepencode te worden opgegeven.

Afw. CAO aangifte:

Alleen invullen indien niet de standaard cao gevolgd moet worden.

Email verlofaanvraag:

Bij gebruik van de verlofmodule kan hier één of meerdere e-mailadressen verlofaanvraag worden ingevuld. Als er voor het betreffende dienstverband een verlofaanvraag ESS wordt ingediend dan wordt er automatisch een mailtje gestuurd naar het e-mailadres dat bij het veld Email verlofaanvraag gevuld is. Voor meer informatie -> zie artikel Inrichting verlofmodule: Stap 7: Instellen e-mailadres voor verlofaanvraag.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 4