Vaste mutaties: Loonbeslag

Volgen

Een loonbeslag kun je gebruiken wanneer je een geautomatiseerde betaling van een aflossing aan een schuldeiser wilt realiseren. In Loket.nl kun je (alleen) op werknemerniveau loonbeslagen vastleggen. De mogelijkheid om loonbeslagen vast te leggen is te vinden onder Salarisverwerking -> Excasso.

Zie ook Vaste mutaties: Excasso

Om met een loonbeslag rekening te houden, dienen twee gegevens bekend te zijn: het bedrag/de hoogte van het loonbeslag en het bedrag van de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het bedrag dat de werknemer minimaal netto moet overhouden uit de salarisverwerking. Dit bedrag moet worden vastgelegd in het scherm Excasso beslagvrije voet. Het is niet mogelijk om zonder een beslagvrije voet een loonbeslag toe te passen.

Een loonbeslag heeft een ingangs- en einddatum. Deze data bepalen of op een salarisverwerking het loonbeslag wordt toegepast. Echter, een einddatum is niet verplicht. Bij het starten van een loonrun zal gecontroleerd worden op een actief loonbeslag. Let op: Het moment van de opdracht van verlonen is bepalend voor het toepassen van het loonbeslag.

Een loonbeslag heeft enkel betrekking op nog niet eerder verloonde periodes. Daarnaast wordt er alleen bij de eerste loonrun van een periode rekening gehouden met het loonbeslag, ongeacht het type strook (normaal of bijzonder tarief). Worden beide type stroken gelijktijdig in één run gedraaid? Dan wordt het loonbeslag op het totaal van beide stroken toegepast. Bij een herrekenstrook wordt geen rekening gehouden met een loonbeslag.

Bijvoorbeeld: Een loonbeslag heeft als ingangsdatum 23-06-2015. Wordt er na het moment van invoer een loonverwerking gestart? Dan wordt direct rekening gehouden met dit loonbeslag, onafhankelijk van de periode waarop deze berekening betrekking heeft. Indien de eerste run (vanaf moment van invoeren loonbeslag) een (eerste) verwerking van periode 5 zou betreffen, dan zal ook op deze berekening het loonbeslag worden toegepast. Heeft het loonbeslag ook een einddatum dan zal het systeem voor iedere salarisverwerking, opgestart vóór deze einddatum, rekening houden met het loonbeslag.

Bij het loonbeslag kun je aangeven of het beslag door een preferente of niet preferente schuldeiser is opgelegd. De preferente schuldeisers zullen bij meerdere loonbeslagen met voorrang worden afgewikkeld. Voorbeelden van preferente schuldeisers zijn de Rijksoverheid, Gemeente of Belastingdienst. Zijn er meerdere schuldeisers van eenzelfde type dan kan een prioriteit worden meegegeven aan het betreffende loonbeslag. De waarde 0 heeft de hoogste prioriteit. De omschrijving loonstrook en het resterende bedrag van het beslag wordt op de loonstrook gepresenteerd in de kolom Cumulaties. Zodra het saldo van het loonbeslag €0,00 bedraagt, zal de excasso automatisch worden gestopt. Bij een betalingsregeling is het mogelijk om een vaste inhouding te verwerken waarmee de schuld zal worden afgelost.


Vrijgestelde componenten

Vrijgestelde componenten loonbeslag Netto vergoedingen die worden betaald i.v.m. feitelijk gemaakte onkosten vallen niet onder het loonbeslag. Om deze componenten uit te sluiten is in Loket Classic via Adm -> Diversen een menu item Vrijgestelde componenten loonbeslag toegevoegd waarin de vrijgestelde looncomponenten kunnen worden geselecteerd. Deze componenten verhogen het bedrag dat de werknemer krijgt uitbetaald.

Goed om te weten:

Volgorde excasso

Op het moment van de loonverwerking wordt vastgesteld of er voldoende saldo is om het loonbeslag toe te passen en om een bedrag van het nettoloon af te splitsen. Hierbij wordt de volgende volgorde aangehouden:

1. Het netto loon wordt bepaald.

2. De beslagvrije voet wordt vastgesteld, rekening houdend met vrijgestelde componenten.

3. Vervolgens wordt het loon boven de beslagvrije voet bepaald.

4. Van het resterende netto loon (zie 2) wordt de netto afsplitsing bepaald en, indien mogelijk, afgesplitst.

5. De overige excasso componenten (anders dan netto loon) worden vervolgens nog van het resterende netto loon afgesplitst.

6. Wat dan resteert, wordt aan de medewerker geëxcasseerd.

 

Volgorde excasso regels op loonstrook

Op de loonstrook kunnen maximaal 5 excassoregels worden afgedrukt. De volgorde hierbij is:

1. Excasso (Netto loon)

2. Loonbeslag

3. Afsplitsen van netto

4. Excasso (Overige componenten, afdrukken op strook ja/nee)

 

Overzicht stamgegevens

Op het overzicht Stamgegevens zijn de gegevens loonbeslag en beslagvrijevoet opgenomen.

 

Proforma-omgeving

De functionaliteit van Loonbeslagen en afsplitsen netto is niet in proforma te gebruiken.

 

Wijzigen van gegevens

Gegevens zijn, nadat deze in een verwerking zijn meegenomen, niet meer te wijzigen. Indien op een later moment nog een afrekening moet plaatsvinden dan moet hiervoor een extra loonbeslag worden toegevoegd. Heeft er nog geen verwerking plaatsgevonden dan kunnen de gegevens wel worden gewijzigd/verwijderd.

 

Presentatie loonstrook

Op de loonstrook zal in de linker kolom de omschrijving en het saldo van het loonbeslag worden gepresenteerd tot het moment dat het loonbeslag de waarde € 0,00 heeft. Rechtsonder op de loonstrook wordt de afsplitsing gepresenteerd. Omdat de bedragen een afsplitsing zijn van het netto salaris wordt overal de omschrijving “Salaris” getoond.

schermafbeelding_mutatie_loonbeslag.png

 

 

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0