Verlonen van meerdere dienstverbanden

Volgen

Vanaf het verloningsjaar 2017 wordt voor werknemers die binnen één cliëntnummer meerdere dienstverbanden hebben (op basis van het BSN nummer/geboortedatum) bij de loonberekening automatisch rekening gehouden met het samen tellen van een aantal gegevens. Onderstaand tref je hiervan een uiteenzetting.

Premie werknemersverzekeringen

Voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen worden alle lonen bij elkaar geteld volgens de gangbare VCR (voortschrijdend cumulatief rekenen) methodiek.  Dit doen we voor alle dienstverbanden van één werknemer die voldoen aan onderstaande criteria:

    • Dienstverbanden die allemaal verzekerd zijn voor zowel zw-ww en wao/wia EN
    • Indien er sprake is van een combinatie gedeeltelijke verzekeringsplicht ( bijvoorbeeld een stagiaire die alleen verzekerd is voor de zw) en voor een ander dienstverband voor de volledige verzekeringsplicht worden ALLE premies berekend over de totale grondslagaanwas. Bij het bepalen van grondslagaanwas is er namelijk geen onderscheid tussen volledige of gedeeltelijke verzekeringsplicht. De totale aanwas zal dan gaan plaatsvinden bij het dienstverband wat voor alle werknemersverzekeringen is verzekerd.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW worden alle lonen bij elkaar geteld worden volgens de gangbare VCR (voortschrijdend cumulatief rekenen) methodiek.  Dit doen we alleen voor de dienstverbanden van één werknemer die voldoen aan onderstaande criteria:

    • Alle lonen/uitkeringen van de werknemer waarover de werkgeversheffing ZVW betaald moet worden (indicatie C/K Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief) OF Alle lonen/uitkeringen van de werknemer waarover bijdrage ZVW moet worden ingehouden (Indicatie E/M Wel verzekeringsplichtig, bijzonder tarief)

Voorbeeld is het verlonen van een pensioen in eigen beheer (zie ook: Nieuwe looncomponenten afkoop pensioen in eigen beheer)

Stagiaires die in eenzelfde kalenderjaar een vast/oproep dienstverband hebben.

Wanneer na afloop van de stage een normale arbeidsovereenkomst wordt gesloten, dan is de werknemer verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. In deze situatie moet voor de berekening van het premiemaximum rekening worden gehouden met de loontijdvakken waarin de persoon nog stagiair was. Ook zal voor de berekening van de premies rekening gehouden moeten worden met het loon dat de persoon als stagiair genoot. (bron: belastingdienst nieuwsbrief Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek)

Let op: wanneer er tijdens het stage dienstverband al sprake is van een 'normaal' dienstverband wordt het loon  van de stagiair nog niet tot het premieplichtig loon gerekend. Dit gebeurt pas wanneer het stage dienstverband verleden tijd is.

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Loket.nl houdt onder bepaalde voorwaarden rekening met meerdere dienstverbanden voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen. (Zie Berekenen Loonheffingen bij meerdere dienstverbanden )

Bijzonderheden loonoutput bij meerdere dienstverbanden

Zodra er sprake is van een werknemer met meerdere dienstverbanden zal dit zichtbaar worden in het runoverzicht en de loonstaat van een werknemer.  In onderstaande schermprint is vastgesteld dat de werknemer in aanmerking komt voor berekening meerdere dienstverbanden  voor zowel de werknemersverzekeringen en de ZVW.

In bovenstaand geval zal de berekening van de premies voor alle dienstverbanden samen worden bepaald. Dit kan betekenen dat er bij een bepaald dienstverband de premie gemaximeerd zal gaan worden of dat er in een bepaalde periode een inhaaleffect zal kunnen gaan plaatsvinden. Dit kan dan leiden tot een hogere premiegrondslag of juist geen of een lagere premiegrondslag bij een van de dienstverbanden van betreffende werknemer.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0