PFZW vullen werknemer/werkgever gegevens

Volgen

Werknemergegevens Loket.nl
Naast de bovengenoemde aandachtspunten zijn de onderstaande werknemergegevens van belang:

Activeer bij de werknemers de juiste fondsen. Onderstaand een voorbeeld waar zowel het OP als AP fonds van toepassing is (dit is cao afhankelijk). Dienstverband -> Salarisverwerking -> Fondsen

pfzwport9.png

In de meeste cao’s waarbij PFZW van toepassing is, is in Loket.nl een rekenregel gedefinieerd zodat de jaarlijkse pensioengrondslag automatisch, voor alle werknemers die verzekerd zijn voor de PFZW fondsen, wordt vastgesteld. Raadpleeg hiertoe de betreffende cao inrichting in Loket.nl. Onderstaand een schermafdruk van de cao Kunsteducatie PGGM. (CAO > Regelingen > Rekenregel).

 

pfzwport10.png

Loket.nl beperkt zich bij de rekenregel tot het basisloon. Indien er andere vaste componenten moeten worden meegenomen voor de rekenregel dan kunnen die als extra regels worden toegevoegd bij rekenregeldetail. Bij de stap Automatische processen activeren in de verloningsprocedure zal de optie Jaargrondslag fondsen bepalen (standaard op Ja zodra een rekenregel actief is) er voor zorgdragen dat er voor een werknemer een jaargrondslag zal worden aangemaakt per 1-1 van het kalenderjaar.

 

pfzwport11.png

Uiteraard blijft het mogelijk om een jaargrondslag zelf op te geven, het record met herkomst Completeren / Automatisch zal verwijderd moeten worden, vervolgens kun je handmatig de gewenste fondsgrondslag muteren. Bij MutatieHerkomst zal dan Normale wijziging komen te staan.


Ook blijft het mogelijk om vanaf een bepaalde verloningsperiode (bijvoorbeeld i.v.m. ziekte) een andere jaargrondslag op te geven. Zodra de indicatie MutatieHerkomst op Normale wijziging staat zullen er geen automatische aanpassingen plaatsvinden in de opgegeven jaargrondslagen. Wijzigingen gedurende het kalenderjaar zullen zelf gemuteerd moeten worden. Indien het de bedoeling is om vanaf het volgende kalenderjaar de rekenregel wel weer automatisch de grondslag te laten bepalen, dient bij de einddatum de laatste dag van verloningsperiode van het huidige kalenderjaar te worden gevuld.
Als er geen rekenregel is vastgesteld of er moet een afwijkende pensioengrondslag gelden voor een werknemer kan dit op werknemersniveau worden vastgelegd.

Let op! Je dient altijd de fulltime grondslag vast te leggen. (Dienstverband -> Salarisverwerking 
-> Fondsen -> Werknemer fondsgrondslag).

Tot en met 2016 kon je bij werknemers met een sterk fluctuerende deeltijdfactor op het scherm arbeidstijd een gemiddelde deeltijdfactor invullen zodat deze deeltijdfactor werd doorgegeven in de gegevensuitwisseling. Omdat extra uren van parttimers en gewerkte uren van oproepkrachten in de UPA pensioenaangifte direct worden meegenomen in de maandelijkse gegevensuitwisseling is dit veld vanaf 2017 niet meer nodig en zal deze niet meer worden meegenomen in de pensioenaangifte. In voorkomende gevallen adviseren wij bij betreffende werknemers een nieuw record toe te voegen vanaf 1-1-2017 zonder de gemiddelde deeltijdfactor.

ORT

Wanneer de standaard componenten in Loket.nl worden gebruikt om de uren ORT (componenten 5 t/m 9)  te verwerken, gaan deze uren automatisch mee in de UPA. Echter wanneer ORT wordt verwerkt op een ander component (zoals bijvoorbeeld een bedrag per eenheid) dan gaat dit niet mee in de aangifte. In dat geval zul je deze componenten via de helpdesk toe moeten laten voegen.

Bijzonderheden bij ziekte
Salariswijzigingen door ziekte in de loop van het jaar kunnen invloed hebben op de jaargrondslag. Bij een aantal cao’s met PFZW regelingen is bepaald dat bij langdurende ziektegevallen korting op het salaris zal plaatsvinden. In een aantal cao’s met PFZW regelingen is echter bepaald dat de pensioenopbouw op 100% van de afgesproken werktijd gehandhaafd blijft. In dit geval hoeft er tijdens de ziekteperiode van de medewerker niets aangepast te worden. Is er wel sprake van een verlaagde pensioenopbouw dan kun je in Loket.nl via de optie fondsen bij de betreffende werknemer gedurende het jaar een nieuwe (verlaagde) jaargrondslag PFZW opgeven. Gaat de medewerker geheel of gedeeltelijk werken en krijgt hij hierdoor een hoger salaris? Dan dient deze nieuwe jaargrondslag in Loket.nl te worden toegevoegd met de juiste ingangsdatum. Je geeft het verlaagde loon bij ziekte door per de 1e dag van een tijdvak; dit betekent een gewogen gemiddeld loon over dit tijdvak. Als de datum ingang korting ziekte anders is dan de 1e dag van een tijdvak, geldt als uitgangspunt het loon van 1 januari.

Werkgever valt niet onder standaard PFZW cao
Is er sprake van geen cao of zijn er standaard geen PFZW fondsen aanwezig op werkgever-/ loonmodelniveau, dan is het zaak om de componenten 61, 461, 543 en 544 toe te voegen en te gebruiken. Ook mag een rekenregel niet ontbreken voor component 543.
Daarnaast moet in het fonds het Soort fonds gevuld worden met de soort PGGM OP-premie of PGGM AP-premie. Voor de Externe fondscode kies je voor (PFZW) Ouderdoms- en partnerpensioen of (PFZW) Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0