Variabele mutaties: Verwerking ziekte

Volgen

In het geval van arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld ziekte) kan de gebruiker van Loket.nl kiezen om een geautomatiseerde verwerking te doen waarin Loket.nl automatisch het correcte bedrag ziekengeld berekend. 

Indien er, middels de variabele mutaties, gebruik wordt gemaakt van de componenten UREN WW, UREN WAO/WIA, UREN ZIEK en/of UREN ZIEK VNET, zal het basisloon gesplitst worden in LOON/SALARIS en een output component die bij een van de genoemde urencomponenten horen (bijvoorbeeld de output van UREN ZIEK is DOORBET.ZIEKTE). De regelingen voor de verschillende gevallen van arbeidsongeschiktheid zijn standaard vastgelegd op werkgeverniveau (maar dit kan ook worden vastgelegd op CAO/Loonmodelniveau, het werkgeverniveau neemt deze regeling dan over) In Loket Classic onder Adm -> Regelingen -> Sociale uitkering. Zie onderstaande afbeelding.

Afhankelijk van de regeling zal worden bepaald hoe hoog de uitkering zal zijn. Per wetgeving is een uitkeringspercentage en een suppletiepercentage vast te stellen. Bij de wettelijke sociale uitkeringen ligt er tevens een uitkeringsgrens vast, welke verband houdt met het maximum dagloon.

Inrichting:

  • Soort uitkeringsgrens: Wettelijke regeling, afwijkend of niet van toepassing (nvt).
  • Uitkeringsdagloon: Indien de Soort uitkeringsgrens “afwijkend” is, kan hier een afwijkend dagloon worden ingevoerd.
  • Uitkeringspercentage: Hierin staat het uitkeringspercentage van de betreffende sociale uitkering. Dit percentage kan worden overschreven.
  • Suppleren: Indien de uitkering moet worden aangevuld, kan hier gekozen worden voor Suppleren (bruto) of voor Niet suppleren. De optie schermafbeelding_verwerking_ziekte.pngSuppleren (netto) wordt niet meer gebruikt.
  • Suppletie tot %: Indien Suppleren van toepassing is, kan hier aangegeven worden tot welk percentage moet worden aangevuld.

schermafbeelding_verwerking_ziekte_1.png

Bovenstaande regelingen gelden op werkgeverniveau. Indien er voor een werknemer een afwijkende regeling geldt, is dit op werknemerniveau op te geven.

(Werknemer -> Arbeidsvoorwaarden -> Verzekeringen)

In Loket.nl bestaat de mogelijkheid om op medewerkerniveau af te wijken van de regeling (zie onderstaand voorbeeld).

1.jpg

Hiervan kan gebruik gemaakt worden zodra een verlaagde aanvulling/uitkering van toepassing is. Dit komt met name voor bij langdurige arbeidsongeschiktheid (PEMBA).

In dit scherm kan de ingangsdatum worden vermeld vanaf welk moment de afwijkende gegevens van toepassingen moeten zijn. De gegevens die hier worden opgegeven vervangen de eventuele gegevens zoals die op cao-niveau (loonmodel- of werkgeverniveau) als standaard zijn gedefinieerd. Het is van belang om dit scherm volledig in te vullen.

Indien de gegevens niet bij aanvang van een verloningsperiode, maar in de loop hiervan moet worden aangepast, dan kan dit wél worden vastgelegd. Loket.nl zal echter over de gehele verloningsperiode rekening houden met dit aangepaste gegeven. Het is in dat geval mogelijk om het uitkerings- en suppletiepercentage incidenteel (via loonvariabelen) te muteren, zodat voor de gebroken periode met herrekende percentages kan worden gerekend. Deze incidentele percentages dien je zelf te bepalen (zie onderstaand voorbeeld),

1.jpg

Toepassen regeling

Onderstaand geven we je een toelichting op het uitwerken van diverse voorbeelden.

Voorbeeld 1

Een medewerker is in een periode 40 uren ziek. Deze medewerker krijgt zijn ziekengeld conform de regeling doorbetaald.

1.jpg

Hierbij zal de ziekengelduitkering worden gesplitst in Doorbet.ziekte (70%) en Suppl.ziekte (30%). Er worden dus 40 uren aangevuld tot 100% van het betreffende salaris.

Voorbeeld 2

Een medewerker is in een periode 40 uren ziek. Op deze 40 uren moeten 2 wachtdagen (16 uren) in mindering worden gebracht.

1.jpg

Hierbij zal de ziekengelduitkering worden gesplitst in Doorbet.ziekte (70%) en Suppl.ziekte (30%). Er worden dus 24 uren aangevuld tot 100% van het betreffende salaris. De overige 16 uren worden niet betaald.

Voorbeeld 3

Een medewerker is in een periode 40 uren ziek. Van deze 40 uren moeten 2 dagen (16 uren) niet worden aangevuld tot 100%. 

1.jpg

Hierbij zal de ziekengelduitkering worden gesplitst in 40 uren Doorbet.ziekte (70%) en 24 uren  Suppl.ziekte (30%). De overige 16 uren worden dus niet aangevuld.

Voorbeeld 4

Een medewerker is in een periode 40 uren ziek. Indien in dit geval wél wachturen maar geen uren nsup ziek worden ingevoerd dan kan een ongewenste situatie ontstaan.

1.jpg

Hierbij zal de ziekengelduitkering worden gesplitst in 24 uren Doorbet.ziekte (70%) en 24 uren  Suppl.ziekte (30%). Daarnaast zullen de 16 wachturen worden gesuppleerd tot 100% Suppl.ziekte. Indien het de bedoeling is dat over de wachtdagen geen loondoorbetaling mag plaatsvinden dan moeten ook de Uren nsup ziek worden opgegeven (zie voorbeeld 2).

Extra toelichting: Looncomponenten

In Loket.nl wordt dus automatisch rekening gehouden met het berekenen van ziekengeld op basis van de volgende looncomponenten (hiermee wordt ook de juiste indicatie meegegeven op in het loonaangifte bericht):

Componentnummer

Omschrijving

Categorie

34

Uren ziek vnet

Ziekte vangnet

35

Wachturen vnet

Ziekte vangnet

36

Uren nsup vnet

Ziekte vangnet

37

Uren ziek

Uren

38

Wachturen ziek

Uren

39

Uren nsup ziek

Uren

221

Suppl.perc.zw

Output

225

Uitk.perc.zw

Output

99

Uitk.vnet

Output

100

Suppletie

Output

390

Doorbet.ziekte

Output

391

Suppl.ziekte

Output

 

De uren ziek kunnen in 2 categorieën worden onderscheiden, namelijk:

  • Uren ziek t.b.v. de zogenaamde vangnetgevallen. (Orgaandonoren, Vrouwen met zwangerschaps- en bevallingsgerelateerde klachten of Personen met een arbeidsgehandicaptenstatus (no-riskers)). Hiervoor zijn de looncomponenten 34, 35 en 36 beschikbaar.
  • Overige ziektegevallen. Hiervoor zijn de looncomponenten 37, 38 en 39 beschikbaar.

Vervolgens zijn per categorie de volgende componenten in gebruik:

  • Uren ziek (component 34 en 37)
  • Wachturen (component 35 en 38)
  • Uren niet-suppleren (component 36 en 39)

 

In de cao (loonmodel of werkgever) is de inrichting van de Sociale uitkering vastgelegd (zie onderstaand voorbeeld).

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0