Loonmodelniveau: Regelingen

Volgen

Ploeg

Er kunnen in totaal 15 ploegen worden vastgelegd. Een ploeg bevat normuren (uren op fulltime basis) en optioneel een ploegpercentage. De ploegentoeslag wordt uitsluitend berekend over het basisloon. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de ploegentoeslag ook op te nemen in het overwerk (zie hieronder onder het kopje Overwerk en ORT). Het is niet mogelijk afzonderlijke componenten op te nemen in de ploegentoeslag. Hiervoor kan eventueel wel een grondslag worden opgebouwd. Het is tevens mogelijk om een standaard ploeg te selecteren voor de wizard Nieuwe werknemer. Dit kan in Loket Classic op het tabblad Adm via Algemeen -> Inrichting -> Jaar selecteren -> Standaard ploeg selecteren. Vaak zijn in de cao de ploegen al ingevoerd. Op loonmodel- en werkgeverniveau is het dan mogelijk om afwijkingen op de cao op te geven. Op werknemerniveau wordt onder de Arbeidstijd aangegeven welke ploeg van toepassing is.


Overwerkt en ORT

mceclip1.png

Overwerk/ORT Indicaties

Overwerkindicatie
Met de velden Overwerkindicatie en Onregelmatige dienst wordt aangegeven of de overwerk- c.q. ORT percentages berekend moeten worden over het uur-, 4-weken- of maandloon.

Ploegentslg + overwerk
Met het veld Ploegentslg + overwerk kan worden aangegeven of het overwerk verhoogd moet worden met de ploegentoeslag en op welke manier. De mogelijkheid bestaat om het overwerkpercentage te verhogen met de ploegentoeslag (vb. 125% + 15% = 140% ) of te vermenigvuldigen met de ploegentoeslag (vb. (125% * 115% = 143,75%).

Overwerkfactor
Indien het overwerkuurloon niet wordt gebaseerd op de standaard uurloonfactor, kan hier een afwijkende factor worden opgegeven.
Bijvoorbeeld: indien de normuren in een ploeg 40 uren bedragen, is de standaard uurloonfactor (13/3*40)=173,33. Door de overwerkfactor in te voeren, zal deze de standaard berekening worden overschreven. Indien hier 156,5 wordt ingevuld, wordt uitgegaan van dit aantal uren. De afwijkende factor wordt ook gebruikt voor het vaststellen van het loon voor meeruren, reisuren buiten en nabetaling verlofuren. Tevens zal in dat geval de toeslag ORT o.b.v. deze factor worden berekend.


Uurloon buiten normuren
Indien gewenst kan het uurloon van de voorgaande periode worden opgenomen voor het berekenen van de zgn. buiten normuren. Hieronder verstaan we de overwerkuren, uren nabetaald verlof, reisuren buiten en meeruren. Bij Uurloon buiten normuren bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor Uurloon huidige periode en Uurloon voorgaande periode. Onder uurloon wordt het gemiddelde uurloon verstaan. Dit gemiddelde uurloon kan ook worden toegepast op de ORT-uren.

ORT uurloon
Bij ORT uurloon bestaat de mogelijkheid om naast bovengenoemde gemiddelde uurloon ook te kiezen voor Periode-uurloon huidige periode of Periode-uurloon voorgaande periode. Dit uurloon varieert bij maandverloningen. Het is namelijk afhankelijk van het aantal normuren in een bepaalde maand. Indien echter op werknemerniveau een afwijkend uurloon wordt vastgelegd zal met dat uurloon worden gerekend.

Max. buiten normuren / Max. ORT uurloon
Indien van toepassing kan ook het maximum uurloon voor zowel de uren buiten normuren als voor de ORT uren worden opgegeven. Bij de vaststelling van het uurloon zal hiermee rekening worden gehouden. Indien echter op werknemerniveau een afwijkend uurloon wordt vastgelegd, zal met dat uurloon worden gerekend.

ORT over verlof / ORT over ziekte (miv 05-08-2019)
Is er sprake van een doorbetaling van een gemiddelde ORT-toeslag tijdens ziekte of bij opname van verlofuren dan kan de referteperiode worden geselecteerd. In dat geval zal de ORT-toeslag over de afgelopen 6 maanden worden gedeeld door het aantal normuren van afgelopen 6 maanden. Hierdoor ontstaat een ORT-toeslag per uur. Door gebruik van de looncomponenten 34 of 37 (uren ziek) of  2 (uren vakantie) worden de berekende toeslagen uitbetaald. Voor de uitbetaling wordt gebruik gemaakt van de componenten 492 (ORT bij verlof) of 491 (ORT bij ziekte).
Het gebruik van de looncomponenten 34, 37 en 2 zorgt er ook voor dat het salaris over betreffende componenten op de loonstrook worden gepresenteerd. Het kan zijn dat dit niet wenselijk is omdat ook het bruto salaris hierdoor wordt verdeeld. In dat geval kun je de uren ORTziek en uren ORTverlof ook vastleggen met de looncomponenten 489 (Uren ORTziekte) en 490 (Uren ORTverlof). Deze zullen ook de gemiddelde ORT berekenen en uitkeren.

Als een ziekteperiode langer dan een verloningsperiode voortduurt kan het wenselijk zijn dat de ORT-toeslag tijdens ziekte wordt vastgehouden. Hiervoor kun je dan een vervangend uurloon vastleggen bij betreffend dienstverband. Vergeet niet ook weer een einddatum hieraan toe te voegen zodra de ziekteperiode is beëindigd.

mceclip0.pngmceclip1.png

NB
Maak je voor de eerste keer gebruik van de regeling ORT over verlof / ORT over ziekte, voeg dan ook direct de looncomponenten 489, 490, 491 en 492 toe. 


OVERWERK

Er kunnen maximaal tien overwerkpercentages worden ingevoerd. Als het percentage van het uurloon moet worden berekend zal het percentage altijd >100% zijn. Als een overwerkregeling wordt toegevoegd, dienen ook de gerelateerde looncomponenten te worden geactiveerd. Bij de overwerkregeling kennen we de componenten UREN OVW, componentnummers 15 t/m 19 en 4015 t/m 4019. Tevens kennen we de hierbij behorende UREN TVT, componentnummers 10 t/m 14 en 4010 t/m 4014. Bij gebruik van de component UREN OVW wordt zowel het overwerkloon (73) als de overwerktoeslag (74) uitbetaald. Zodra de componenten UREN TVT worden gebruikt, zal uitsluitend de overwerktoeslag (74) worden uitbetaald. Het aantal TVT-uren wordt toegevoegd aan het saldo TVT-uren (185). Het saldo TVT-uren kan d.m.v. het component Opgenomen TVT (31) worden afgebouwd en wordt dan uitbetaald op component loon TVT-uren (88). We adviseren om de omschrijving van de componenten te wijzigen voor meer duidelijkheid.


ONREGELMATIGE DIENST
Ook bij onregelmatige dienst kunnen maximaal vijf percentages worden ingevoerd. Hier hoeft uitsluitend het opslagpercentage te worden ingevoerd; de opgegeven percentages zijn exclusief het normale uurloon. Het percentage zal dus in de meeste gevallen < 100% zijn. Indien een onregelmatige dienst wordt toegevoegd, dienen ook de hieraan gerelateerde looncomponenten te worden geactiveerd. Bij de onregelmatige dienst kennen we de componenten UREN ONR, componentnummers 5 t/m 9 en 4005 t/m 4009. Bij gebruik van de component UREN ONR wordt de toeslag via component 76 ONREGELM.TOESL uitbetaald. We adviseren om de omschrijving van de componenten te wijzigen voor meer duidelijkheid. De toeslag wordt gebaseerd o.b.v. het periode-uurloon. Indien een afwijkende overwerkfactor wordt gehanteerd dan wordt de toeslag gebaseerd op het overwerkuurloon. Ook als het overwerkuurloon afwijkend is bepaald, doordat je bij de componenten in Loket.nl hebt aangegeven dat deze in het overwerkuurloon moet worden opgenomen, zal de ORT toeslag worden gebaseerd op dit overwerkuurloon. 

 

Eenheid %

In Loket.nl bestaat de mogelijkheid om eenheden in te richten waarbij gerekend wordt met een percentage van:

  • Bedrag per eenheid
  • Periode uurloon
  • Gemiddeld uurloon

Werkgever (of loonmodel) -> Regelingen -> Eenheid %

Indien een percentage moet worden berekend over het Periode uurloon of over het Gemiddeld uurloon dan bestaat de mogelijkheid om het bedrag per eenheid ook vervangend op te geven. Om dit te bereiken leg je bij de werknemer in het betreffende veld bij bedrag per eenheid het bedrag vast: Dienstverband -> Arbeidsvoorwaarden -> Beloning -> Bedrag per eenheid. Hierdoor wordt het bedrag per eenheid gebruikt in plaats van het gemiddelde uurloon of periode uurloon.


Voorbeeld:
Je betaalt een consignatietoeslag van 30% van het gemiddeld uurloon maar wil hierbij een maximum toepassen voor het uurloon van € 15,-. Indien de eenheid naar dit voorbeeld is ingericht, zal Loket.nl steeds 30% van het gemiddeld uurloon berekenen. Als je echter bij de werknemergegevens € 15,- in het scherm
Bedrag per eenheid vastlegt, dan zal het gemiddeld uurloon op dit bedrag worden gesteld voor deze berekening.

Voor meer informatie over het aanmaken van eenheden verwijzen wij je graag naar het artikel Aanmaken van eenheden

 

Sociale uitkering

Zowel de uitkeringspercentages als de suppletieregeling worden in Loket.nl vastgelegd. Deze standaard instelling is voor alle werknemers van toepassing. Op werknemerniveau kan van deze regeling worden afgeweken onder Dienstverband -> Arbeidsvoorwaarden -> Verzekeringen -> Sociale uitkering. Zie voor meer informatie het artikel Loonmodelniveau: Sociale uitkering.

 

Profiel

Onder een loonmodel of werkgever kunnen profielen worden gedefinieerd. Wordt bij het invoeren van een nieuwe werknemer het profiel geselecteerd dan zullen de regelingen uit het profiel direct geactiveerd worden.

Binnen een profiel kunnen de volgende elementen worden opgenomen:

  • Fondsen
  • ABP fondsen
  • Grondslagen
  • Vakantiefondsen
  • Periodieke vergoedingen, inhoudingen, fiscale aftrekposten of bijtellingen.

Indien voor een werkgever binnen een profiel één van de regelingen niet van toepassing is, dan kan de regeling bij de betreffende werkgever alsnog op Toepassen Nee worden gezet. Deze profielen kunnen vervolgens in Loket.nl, bij de invoer van een nieuwe werknemer, worden geselecteerd. Het is tevens mogelijk om een standaard profiel te selecteren voor de wizard nieuwe werknemer. Dit kan op het tabblad Adm via Algemeen -> Inrichting -> Jaar selecteren -> Standaard profiel selecteren. De opbouw van een profiel is in Loket.nl opgenomen op het tabblad Adm of Lm onder Regelingen -> Profiel.

Indien een werknemer bij het toepassen van een profiel jonger is dan de ingangsdatum van een fonds en/of grondslag dan zal het betreffende fonds en/of grondslag niet direct worden geactiveerd. Loket.nl zal op het moment van het bereiken van de leeftijdsgrens het fonds en/of grondslag activeren en hiervan een signaal in Loket.nl weergeven. Uiteraard worden de automatisch gegenereerde mutaties opgenomen in het mutatieverslag. Indien een werknemer een einddatum van een fonds en/of grondslag bereikt zal op dezelfde manier het fonds en/of grondslag worden beëindigd.

1.jpg

Fondsen en grondslagen kun je ook achteraf individueel activeren bij medewerkers. Dit betekent echter dat je ook individueel en handmatig opvolging moet geven aan het activeren en beëindigen van desbetreffende fonds en/of grondslag wanneer de leeftijdsgrens wordt bereikt. 

 

KPU

Inrichting inzake KPU kan je terug vinden in dit artikel op ons portaal.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0