Loonmodelniveau: Fondsen

Volgen

Met behulp van Fondsen kunnen o.a. pensioen-, bedrijfstak- en sociale fondsen worden gedefinieerd. Voor het inrichten van deze optie moet allereerst een fonds worden gedefinieerd. Zodra dit is afgewikkeld dient de fondsgrondslag te worden vastgelegd waarover de premie moet worden berekend. Er kunnen maximaal 35 fondsen worden gedefinieerd. Op het overzicht Looncomponenten regelingen (zie bijlage) tref je een overzicht aan met hierop de componenten die bij een fonds behoren. Bij het aanmaken van een fonds worden de standaard componenten, die behoren bij het fondsnummer, ook al opgenomen onder het kopje Gekoppelde componenten. Het aanmaken van fondsen gaat op dit moment alleen nog in Loket Classic.

Soort fonds
Met het Soort fonds wordt de berekening van een fonds aangestuurd. In de meeste gevallen is hier gekozen voor n.v.t. Voor enkele sectoren wordt hier een soort fonds benoemd. Als dit op cao-niveau is ingericht, hoeft het niet gewijzigd te worden.


Externe fondscode
Bij de gegevensuitwisseling naar externe partijen dient in een aantal gevallen een fondscode te worden vermeld. Deze externe fondscodes worden middels deze tabel aangestuurd.


Ingangsmoment / Eindmoment (Aanvullende maanden)
Voor een groot aantal fondsen is voor deelname een minimum- en/of maximum leeftijd van toepassing. In de meeste fondsen, die door de cao worden ondersteund, zijn deze leeftijden opgenomen. Met behulp van werknemerprofielen (zie artikel Loonmodelniveau: Regelingen) kunnen de regelingen automatisch geactiveerd dan wel beëindigd worden. Wanneer geen cao gevolgd wordt, is het mogelijk om dit op loonmodel- of werkgeversniveau in te richten met behulp van fondsen.

Let op wanneer je een fonds met een ingangsmoment toekend via de werknemer profielen met terug werkende kracht. Als deze indicatie is gevuld, zal bij de opvoer van een nieuwe werknemer, waarbij de indienstdatum voor het actieve verloningsjaar ligt, de ingangsdatum op 01-01 van dat jaar worden gesteld. Als er dus geen ingangsmoment is gedefinieerd in het fonds en/of grondslag wordt de indienstdatum als ingangsdatum gebruikt. Loket kan deze fondsen niet met terug werkende kracht toepassen voor een voorgaand jaar. 


Min. grondslag premie / Min. grondslag afdracht
Indien het fonds een minimum premiegrondslag kent, kan deze grondslag hier worden vastgelegd. De betreffende grondslag is het bedrag ná aftrek van de franchise. Dit bedrag dient, indien van toepassing, voor zowel de premie als voor de afdracht te worden vastgelegd. Indien hier 0,00 staat, wordt er geen rekening gehouden met een minimum grondslag.


Min. grondslag tijdseenheid
Indien rekening wordt gehouden met een minimum grondslag dient tevens de tijdseenheid te worden aangegeven waarop deze minimum grondslag gebaseerd is, bijvoorbeeld jaar, verloningsperiode, sv-dag, kalenderdag of uur.


Min. grondslag PT-herrek.

Indien rekening wordt gehouden met een minimum grondslag dient tevens te worden aangegeven of dit bedrag een vaste waarde is, ofwel de grondslag voor parttimers moet worden herrekend. Indien moet worden herrekend dan moet hier Ja worden gekozen.


Max. grondslag premie / Max. grondslag afdracht
Indien het fonds een maximum premiegrondslag kent, kan deze grondslag hier worden vastgelegd. De betreffende grondslag is het bedrag vóór aftrek van de franchise. Dit bedrag dient, indien van toepassing, voor zowel de premie als voor de afdracht te worden vastgelegd. Indien hier 0,00 staat, wordt er geen rekening gehouden met een maximum grondslag.


Max. grondslag tijdseenheid
Zie hiervoor Min. grondslag tijdseenheid.


Max. grondslag PT-herrek.
Zie hiervoor Min. grondslag PT-herrek.


Soort franchise
Indicatie van het soort franchise dat moet worden toegepast voor het betreffende fonds. Hier kan gekozen worden voor een vast bedrag of afhankelijk van leeftijd of geboortejaar. Indien de franchise afhankelijk is van leeftijd of geboortejaar dan moet het scherm Leeftijd- of geboortejaar afhankelijke franchise te worden opgebouwd.


Leeftijdstoets
Indien de franchise leeftijdsafhankelijk is dan dien je een peilmoment te kiezen.


Franchise premie / Franchise afdracht
Indien het fonds een franchise kent, kan deze hier worden vastgelegd. Dit bedrag dient, indien van toepassing, voor zowel de premie als voor de afdracht te worden vastgelegd. Indien hier 0,00 staat, wordt er geen rekening gehouden met een franchise. Dit is alleen van toepassing indien Soort franchise een vast bedrag is.


Franchise tijdseenheid
Zie hiervoor Min. grondslag tijdseenheid.


Franchise PT-herrek.
Zie hiervoor Min. grondslag PT-herrek.


Soort percentage

Indicatie van het soort percentage dat moet worden toegepast voor het betreffende fonds. Hier kan gekozen worden voor een vast bedrag of afhankelijk van leeftijd of geboortejaar. Indien het percentage afhankelijk is van leeftijd of geboortejaar dan dient het scherm Leeftijd- of geboortejaar afhankelijke percentages te worden opgebouwd.


Leeftijdstoets

Indien het percentage leeftijdsafhankelijk is dan dien je een peilmoment te kiezen.


Premie percentage
Het percentage inhouding wordt hier ingevuld.


Afdrachtpercentage
Het afdrachtpercentage is de som van het werknemers- en werkgeversdeel.


Herreken eenheid
Met de Herreken eenheid geef je aan op welke wijze de premie naar een verloningsperiode herrekend moet worden. Je hebt hier de volgende opties:

 • Verloningsperiode: De periodepremie wordt bepaald door de jaarpremie te delen door 12 bij
  maandverloning en door 13 bij 4-weken verloning.

 • SV-dagen: De periodepremie wordt bepaald door de premie te berekenen per sv-dag en deze te
  vermenigvuldigen met het aantal sv-dagen in de betreffende periode.
 • Kalenderdagen: De periodepremie wordt bepaald door de premie te berekenen per kalenderdag en deze te vermenigvuldigen met het aantal kalenderdagen in de periode.
 • Pensioendagen: Pensioendagen worden bepaald op basis van de sv dagen per periode x deeltijdfactor. Stel er is sprake van een deeltijdfactor van 39,47% dan zullen we in onderstaande periodes de volgende dagen presenteren (en rekenen)

Januari 39,47% x 21 = 8.2887 (afgerond 9 dagen),

Februari 39,47% x (21 + 20) = 16.1827 (afgerond 17)

Reeds berekend t/m januari 9, resterend februari 17 -/- 9 = 8 dagen

Maart 39,47% x (21 + 20 + 23) = 25.2608 (afgerond 26) reeds berekend t/m februari (9 + 8 = 17) resterend maart 26 -/- 17 = 9 dagen

 • Uren: Voor wat betreft de franchise en eventueel minimum of maximum wordt gerekend met het aantal opgegeven uren dat valt onder de normuren (deeltijdfactor). In een aantal gevallen moeten ook andere soorten uren meegenomen worden zoals overuren. Indien dit het geval is zal de indicatie Soort fonds zijn ingevuld.

 

Cumulatief berekenen
Indien de premie cumulatief moet worden berekend dan kan dit hier worden aangegeven.

 

Grondslag opbouw
Component
Hier selecteer je de componenten die in de grondslag moeten worden meegenomen. Uitsluitend de componenten die bedragen bevatten, komen hiervoor in aanmerking. Hierdoor wordt periodiek de grondslag opgebouwd.

Er zijn naast de reguliere looncomponenten voor fondsen vijf extra looncomponenten gedefinieerd
die een jaargrondslag kunnen bevatten: 
JAAR GRSL1 (543) t/m JAAR GRSL5 (547). Bij de werknemers kan de waarde voor de betreffende component worden opgegeven. Hierdoor is het mogelijk om een fonds over een vaste waarde te laten berekenen. Dit is bijvoorbeeld van belang bij pensioenregelingen waarbij de premie moet worden bepaald over het jaarsalaris van een bepaald moment inclusief 8% vakantietoeslag (zie het artikel Loonmodelniveau: Rekenregels voor meer informatie).

Ook componenten 257 BRUTO (brutoloon) en 265 V/H SOC.PLLOON (voorheen sociaalplichtig loon) kunnen in de grondslag worden opgenomen. Als deze componenten worden opgenomen in de grondslag geldt voor de overige componenten dat deze, indien ze deel uitmaken van de componenten 257 BRUTO of 265 V/H SOC.PLLOON, tegengesteld in de grondslag worden opgenomen. Indien deze componenten geen deel uitmaken van componenten 257 BRUTO en 265 V/H SOC.PLLOON worden ze in de grondslag opgenomen volgens hun eigen besturing.

Voorbeeld:

 • Sociaalplichtig loon en premie pensioenfonds 1 in de grondslag betekent dat de uiteindelijke grondslag bestaat uit het (voorheen) sociaalplichtig loon plus de premie pensioenfonds 1 (de pensioenpremie wordt dus bij het sociaalplichtig loon opgeteld);
 • Brutoloon opnemen in de grondslag: Component 257 en component 479 opnemen in de
  grondslag.


Herkomst
Per component dient de herkomst te worden vastgelegd. Hierbij bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor:

 • Berekende bedragen in de grondslag
  Dit is het bedrag dat tijdens de loonverwerking wordt vastgesteld. Kan dus per periode afwijken.
 • Bedragen uit vaste gegevens
  Hierbij zal het bedrag uit de dienstverbandgegevens worden meegenomen in de grondslag.
 • Uitgezonderd van grondslag
  Indien vanuit cao en/of loonmodellen een component in een grondslag is opgenomen dan bestaat de mogelijk om deze component uit de grondslag te halen. De component blijft in de grondslag opbouw, maar de waarde zal niet in de grondslag worden meegenomen.


Aanpassingen in een bestaande grondslag of fonds kan bij de eerstvolgende salarisverwerking tot herrekeningen leiden.


Leeftijd- of geboortejaar afhankelijke franchise en/of percentages
Indien de franchise of het percentage afhankelijk is van leeftijd of geboortejaar, dient hier de betreffende opbouw voor dit fonds te worden vastgelegd.


ABP
Voor de ABP fondsen kan een selectie worden gemaakt uit een lijst van diverse regelingen. De ABP fondsen zijn te benaderen op het tabblad Adm, Lm en Cao via Fondsen -> Fonds ABP.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0