Loonmodelniveau: Rekenregels

Volgen

Rekenregels kunnen gebruikt worden om jaargrondslagen die werken met een vast bepaalde peildatum te berekenen. Voor de meeste pensioenfondsen die werken met vaste jaargrondslagen (uitgezonderd ABP
pensioenfondsen) worden de rekenregels voor het bepalen van de grondslag op cao niveau bijgehouden aan de inrichtingskant en hoeft er in Loket.nl dus geen rekenregel te worden vastgesteld. Raadpleeg bij twijfel hierover de werkgevergegevens in Loket Classic (
Werkgever -> Salarisverwerking -> Overzichten -> Overzicht inrichting salarisverwerking).

In Loket Classic moet allereerst het product Rekenregels (330) geactiveerd worden (zie tabblad Werkgever -> Beheer -> Producten -> Beschikbaar product totaal).

Om vervolgens een fondsgrondslag via een rekenregel te kunnen bepalen zullen de volgende stappen
doorlopen moeten worden:

1. Definieer de rekenregel

2. Neem de resultaatcomponent van de rekenregel op in de fondsgrondslag

3. Geef bij een dienstverband aan dat het fonds van toepassing is

 

1. Definieer de rekenregel

Als je zelf een rekenregel wenst te definiëren ga je in Loket Classic naar het desbetreffende jaar van de werkgever of het loonmodel waarna je kiest voor Regelingen -> Rekenregel.

N.B. Indien je zelf op loonmodel- of werkgeverniveau rekenregels gaat definiëren, adviseren wij om het
nummer van de rekenregel een hoge waarde te geven. Hierdoor voorkom je dat rekenregels die
gedefinieerd gaan worden op cao niveau je rekenregels beïnvloeden.

Vervolgens verschijnt het scherm waar je kunt definiëren naar welke resultaatcomponent de uitkomst van de rekenregel moet worden weggeschreven. Tevens definieer je hier op welke wijze de afronding moet plaatsvinden en wat het peilmoment is van de looncomponenten die moeten worden opgenomen in de rekenregels.

Als bijvoorbeeld het basisloon per 1-1 van het jaar bepalend is voor de rekenregel kies je voor peilmoment dag = 1, peilmoment maand = januari en peilmoment jaar = huidig jaar.

Naast het voorgaande zullen tevens detailregels gedefinieerd moeten worden. Deze detailregels bevatten de looncomponenten die in de rekenregel moeten worden meegenomen.


De betekenis van de verschillende velden is als volgt:

Element
Looncode die meegenomen moet worden in de rekenregel.

Vervallen
Indicatie dat deze detailregel niet moet worden meegenomen. Deze indicatie is met name van
belang indien je wilt afwijken van een rekenregel die op een hoger niveau is gedefinieerd.

Naar jaarbedrag
Op basis van de salarisperiode zal het jaarbedrag worden vastgesteld. Bijvoorbeeld basisloon x 12
(maandloon).

Parttime herrekenen

 • Niet herrekenen
  Indien er sprake is van een parttime dienstverband dan wordt het jaarbedrag gebaseerd op het
  parttime bedrag. Indien de component echter als fulltime in Loket.nl is gedefinieerd, zal dit fulltime bedrag als basis gelden voor het jaarloon. Er vindt geen parttime herrekening plaats.
 • Herrekenen naar parttime
  Indien er sprake is van een parttime dienstverband dan wordt het jaarbedrag gebaseerd op het
  parttime bedrag. Indien de component als fulltime in Loket.nl is gedefinieerd, zal dit fulltime bedrag naar parttime worden herrekend.
 • Herrekenen naar fulltime
  Indien er sprake is van een parttime dienstverband dan wordt het jaarbedrag herrekend naar een
  fulltime bedrag. Indien de component als fulltime in Loket.nl is gedefinieerd, zal dit fulltime bedrag als basis gelden voor het jaarloon.

Vakantietoeslag / Eindejaarsuitkering

Bij vakantietoeslag en eindejaarsuitkering kun je aangeven of dit over de betreffende component
moet worden berekend (ja/nee). Let op: hiervoor worden de percentages in de beloningsregeling
gebruikt. Deze verloningsregeling is opgenomen op het tabblad
Wg in Loket Classic onder Werkgever
-> Arbeidsvoorwaarden -> Administraties.

 

Ploegentoeslag / Vak.tsl. over ploegentsl. / Eindejaar over ploegentsl.
Indien voor de medewerker een ploegentoeslag van toepassing is, kun je aangeven of hiermee rekening moet worden gehouden. Daarnaast kan worden aangegeven of de ploegentoeslag moet worden verhoogd met vakantietoeslag en/of eindejaarsuitkering. Ook hierbij zal rekening worden gehouden met de percentages opgenomen in de beloningsregeling. Het is in dit geval niet noodzakelijk om de onder het vorige punt behandelde Vakantietoeslag en Eindejaarsuitkering te activeren.

Vermenigvuldigen met
Resultaat van de detailregel wordt vermenigvuldigd met de opgegeven waarde. Deze optie kan gebruikt worden voor een opslag van vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering. 

Delen door
Resultaat van de detailregel wordt gedeeld door opgegeven waarde.

Opslagpercentage
Opslagpercentage wordt toegepast op het resultaat van de detailregel.

Vast bedrag
Resultaat van de detailregel wordt verhoogd met een opgegeven bedrag.

Positief/negatief
Indicatie of het resultaat van de detailregel positief of negatief moet worden meegenomen in het
eindresultaat.

Nadat je deze detailregel gedefinieerd hebt, kun je, indien wenselijk, een volgende detailregel aanmaken waarbij een nieuw component of eventueel het resultaat van deze detailregel als basis dient. Het totaal van de detailregels vormt het resultaat van de rekenregel.

 

2. Neem de resultaatcomponent van de rekenregel op in de fondsgrondslag 

Nadat je de rekenregel gedefinieerd hebt, moet je bij het fonds waar dit van toepassing is de resultaatcode van de rekenregel opnemen onder Grondslag opbouw. Hiermee heb je aangegeven dat de grondslag voor het fonds bepaald moet worden volgens de gedefinieerde rekenregel. Iedere periode kan de rekenregel opnieuw worden uitgevoerd via de optie Automatische processen activeren -> Jaargrondslag fondsen bepalen.

 

3. Geef bij een dienstverband aan dat het fonds van toepassing is

Om te zorgen dat voor een werknemer het fonds wordt berekend, zal je in Loket.nl bij het dienstverband nog moeten aangeven dat dit fonds voor het desbetreffende dienstverband actief is en dat deze moet worden bepaald volgens de regeling. Met behulp van werknemerprofielen (zie artikel Loonmodelniveau: Regelingen) kan dit geautomatiseerd worden.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0