Loonmodelniveau: (Loon)Componenten

Volgen

Bij de salarisverwerking wordt gebruik gemaakt van een groot aantal looncomponenten. Het activeren van componenten en de besturing van de componenten is geregeld in het looncomponentenschema in Loket Classic op werkgever-, loonmodel- of cao-niveau. Het componentenschema voor een onderneming in de grafimedia zal bijvoorbeeld op een aantal componenten afwijken van een werkgever in de cao Gemeenten.

De componenten worden per cao vastgelegd. De geactiveerde componenten kunnen niet op loonmodel- of werkgeverniveau worden verwijderd. In de meeste categorieën zijn vrije looncomponenten beschikbaar met een soortgelijke salaristechnische werking.

De looncomponenten van Loket.nl zijn onderverdeeld in onderstaande categorieën:

 • Uren
 • Ziekte vangnet
 • Overwerk
 • Tijd voor tijd
 • Onregelmatige dienst
 • Eenheden
 • Bruto vergoeding tabel
 • Bruto vergoeding tarief
 • Netto betaling
 • Netto/bruto
 • Fiscale bijtellingen/aftrek
 • Bruto inhouding
 • Netto inhouding
 • Grondslagen
 • Ziektekosten
 • Fiscaal
 • Dagzegel
 • Thuiswerk
 • ABP
 • PGGM
 • Pensioen
 • Output
 • Fysiotherapeuten/Tandartsen
 • Bedrag per eenheid
 • Leningen
 • Jaargrondslagen
 • Intern


1. Salaristechnische werking component
In onderstaand voorbeeld wordt de werking van een component gedefinieerd. In het voorbeeld wordt
de component Loon/salaris weergegeven.


Onderstaand een verklaring van de diverse velden die op scherm voorkomen:
Component
Nummer van de looncomponent (maximaal drie posities).

Naam
Naam van de looncomponent. Deze naam zal op de loonoutput en binnen Loket.nl gebruikt worden. Deze naam kan maximaal 14 posities hebben.

Betaling/inhouding
Indicatie of de looncomponent een betaling of een inhouding betreft. Deze indicatie kan niet worden aangepast en is afhankelijk van de categorie waarin de looncomponent is ingedeeld.

Betalingsperiode
Uit de list box kan een keuze worden gemaakt hoe een waarde van een component afgehandeld moet worden. De volgende keuzes zijn beschikbaar:

 • Gewerkt uur
  De waarde wordt per gewerkt uur vastgelegd. Onder gewerkte uren worden uitsluitend de uren
  gewerkt (component 001) verstaan.
 • Betaling per gewerkte dag
  De waarde wordt per gewerkte dag vastgelegd. Indien gebruik gemaakt wordt van een
  arbeidspatroon op werknemerniveau onder Arbeidstijd en de indicatie Dagen dagverg. mbv rooster staat op Ja dan zal Loket.nl bij het uitvoeren van de functie Berekenen uren (onderdeel van Automatische processen activeren) per periode het aantal dagen dagvergoeding (looncomponent 178) vaststellen en hiermee de totale dagvergoeding berekenen. In overige gevallen bepaalt Loket.nl het aantal gewerkte dagen door het aantal gewerkte uren (comp. 001) + reisuren buiten (comp. 020) te delen door het gemiddeld aantal normuren per dag. Vervolgens wordt het resultaat naar boven, op helen dagen, afgerond.
  Voorbeeld:
  130 uren gewerkt (normuren per week = 40)
  gewerkte dagen = 130 / (40/5) = 16,25 (afgerond 17 gewerkte dagen).
 • Maand/4-weken/Week
 • Maand/4-weken/Week (behalve SU-dagen)
 • Eenheid
  Deze optie is alleen van toepassing bij een component in de categorie Bedrag per eenheid. Er
  dient altijd een bijbehorende component uit de categorie Eenheden te worden geactiveerd. Wanneer deze optie bestaat uit een urenverwijzing dan dient bij de bijbehorende component in de categorie Eenheden het veld Dagen indicatie (zie hieronder voor meer informatie over deze indicatie) te worden gevuld.
 • Eenheid met fulltime bedrag
  Deze optie is alleen van toepassing bij een component in de categorie Bedrag per eenheid. Er dient altijd een bijbehorende component uit de categorie Eenheden te worden geactiveerd. Wanneer deze optie bestaat uit een urenverwijzing dan dient bij de bijbehorende component in de categorie Eenheden het veld Dagen indicatie (zie hieronder voor meer informatie over deze indicatie) te worden gevuld. Bij deze keuze wordt het bedrag naar parttime herrekend.
  Voorbeeld: werknemer werkt 4 uren per week bij 40 urige werkweek en heeft een fulltime salaris
  van € 2.500,-. Berekening is dan 4/40 x € 2.500,- = uitbetaling van € 250,-
 • Herberekenen bij gebroken periode
  Component wordt bij in of uit dienst treden van een medewerker gedurende een periode naar rato
  berekend. Standaard wordt er steeds vanuit gegaan dat een component moet worden herrekend,
  met uitzondering van spaarloon, levensloop en bijdrage personeelsvereniging.

Belastingplichtig
Indicatie voor de wijze waarop de looncomponent in de loonheffing/eindheffing moet worden meegenomen. Deze indicatie kan niet worden aangepast en is afhankelijk van de categorie waarin de looncomponent is ingedeeld.

Sociaalplichtig
Indicatie voor de wijze waarop de looncomponent in de heffing van sociale lasten moet worden meegenomen. Deze indicatie kan niet worden aangepast en is afhankelijk van de categorie waarin de looncomponent is ingedeeld.

Dagen indicatie
Bij een component in de categorie Eenheden kun je uren opgeven. Met deze indicatie kun je aangeven of deze uren mee moeten tellen bij de SV-dagen, de gewerkte dagen en de deeltijdfactor.

 • Uren voor SV-dagen/DT en gewerkte dagen. De uren die in deze component als eenheid worden opgegeven, tellen zowel mee voor de SV-dagen, de deeltijdfactor als de gewerkte dagen. Als er een vergoeding per gewerkte dag is opgenomen, zal over deze uren ook de vergoeding worden berekend.
 • Uren alleen voor SV-dagen. De uren tellen mee voor de SV-dagen maar niet voor de deeltijdfactor en de gewerkte dagen.

Kosten WG
Indicatie op welke wijze de looncomponent in de kosten voor de werkgever moet worden meegenomen. In Loket.nl kan bij de werknemer het basisloon worden vastgelegd. Een van de opties is om het basisloon vast te stellen o.b.v. loonkosten. In dat geval zal Loket.nl een loonberekening maken uitgaande van de indicatie Kosten WG. Indien voor deze bruto-netto methode wordt gekozen dan zullen hiervoor uitsluitend tabelcomponenten worden meegenomen. De KOSTEN WERKG. worden gepresenteerd op de loonstaat en op het runoverzicht.

Netto Bruto
Er zijn een aantal componenten voorgedefinieerd als netto/bruto componenten (categorie Netto/Bruto). Ook kan een nettoloon opgegeven worden. Daarnaast kan bij alle componenten die belastingplichtig en sociaalplichtig zijn en vallen in de categorie Bruto vergoeding tabel of Bruto vergoeding tarief, de indicatie Netto Bruto op Ja worden geplaatst. In dat geval wordt de component netto/bruto berekend. De waarde van de component geef je in Loket.nl op en deze wordt vervolgens gebruteerd. De indicatie Netto Bruto kun je tevens gebruiken voor alle componenten die vallen onder de categorie Bedrag per eenheid. Het resultaat van de berekening van de opgegeven aantal eenheden maal het bedrag per eenheid wordt dan gebruteerd.
Wanneer je de indicatie Netto Bruto op Ja hebt geplaatst, zal in Loket.nl achter de omschrijving van de component (NB) geplaatst worden. Dit geldt niet voor de omschrijving op de salarisstrook en overige output.


LET OP!

 • Indien bij een bestaande component de indicatie Netto Bruto gewijzigd wordt en er zijn al eerder loonresultaten berekend voor het betreffende component dan zal dit herrekeningen tot gevolg hebben.
 • Componenten met de indicatie Netto Bruto op Ja worden wel opgenomen in de grondslag basis of opbouw op basis van de herkomst Berekende bedragen in de grondslag, maar NIET op basis van Bedragen uit vaste gegevens.
 • Indien op dienstverbandniveau is aangegeven dat een werknemer een nettoloon ontvangt en je activeert bij dit dienstverband nog één of meerdere van bovenstaande netto-bruto componenten dan wordt het resultaat van deze componenten bovenop het vaste netto loon uitbetaald.

Fulltime
Indicatie of de looncomponent altijd een fulltime waarde heeft. Dit betekent dat voor een parttimer het salarissysteem een herrekening naar parttime waarde maakt.

Reiskosten
Hier kan worden aangegeven of een component reiskosten betreft. De component zal dan worden doorgegeven in de loonaangifte.

Grondslag uurloon
Indicatie of de looncomponent in de grondslag voor het overwerkuurloon moet worden meegenomen. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt, dient bij alle relevante componenten (dus ook 70 LOON/SALARIS) te worden aangegeven dat deze meetellen voor het overwerkloon. Voor loon/salaris hoeft uitsluitend bij component 70 deze indicatie aan te staan (dus niet ook de overige uurlooncomponenten). Het overwerkuurloon wordt meegenomen voor meeruren, uren nabet.verlof en reisuren buiten. Deze indicatie is ook van invloed op het ORT-loon. Indien er geen indicatie is gevuld, wordt de ORT berekend over het Periode uurloon. Dit kan per periode (afhankelijk van het aantal gewerkte uren) variëren. Wordt de indicatie wél gevuld, dan zal de ORT worden berekend over het Uurloon (= het overwerk uurloon).

Printen onderdrukken
Indicatie of het printen van de looncomponent op de loonstrook onderdrukt moet worden. Componenten die onderdeel uitmaken van het bruto-netto traject kunnen niet onderdrukt worden. Een voorbeeld van een component die eventueel onderdrukt kan worden is het aantal gewerkte uren.

Printen Cum. onderdrukken
Indicatie of het printen van de cumulatie voor deze looncomponent onderdrukt moet worden op de salarisstrook. Componenten die onderdeel uitmaken van het bruto-netto traject kunnen niet onderdrukt worden.

Grondslag dagloon ZW
Hier kan aangegeven worden of de looncomponent in de grondslag voor het dagloon ZW moet worden meegenomen. Deze indicatie uitsluitend selecteren bij component 70.

Grondslag dagloon suppl.
Hier kan aangegeven worden of de looncomponent in de grondslag voor de suppletie van het dagloon moet worden meegenomen. Deze indicatie uitsluitend selecteren bij component 70.

Grondslag BTER
Hier kan aangegeven worden of de looncomponent in de grondslag voor de BTER (BedrijfstakEigenRegeling) moet worden meegenomen. Wanneer alle brutoloon componenten vallen onder het BTER-loon kun je volstaan met component 257 (brutoloon). Indien er één of meerdere componenten vallen onder het BTER-loon, dien je per component aan te geven of deze component valt onder de BTER-grondslag.

Excasso
Indicatie of de looncomponent mee moet worden genomen in de excasso.
Een voorbeeld (uit het verleden) is de component spaarloon welke apart van het nettoloon overgemaakt kon worden. Bij de medewerker dient dan nog wel het IBAN gemuteerd te worden.
Voor de volgende componenten kan excasso worden geactiveerd:

 • Indien de component = 260 (nettoloon)
 • Indien de component een inhouding betreft
 • Indien bij de component de velden Kolom = Niet bruto-netto en Journaal = Debet

Excasso omschrijving
Wanneer een andere omschrijving gewenst is dan de componentomschrijving kan hier een andere naam ingevuld worden.

Kolom
Omschrijving van de groep looncomponenten waartoe de looncomponent behoort. Dit is vergelijkbaar met de kolommen van de loonstaat. Deze indicatie kan niet worden aangepast en is afhankelijk van de categorie waarin de looncomponent is ingedeeld.

Journaal
Indicatie of de component debet of credit moet worden opgenomen in het journaal. Deze indicatie kan niet worden aangepast en is afhankelijk van de categorie waarin de looncomponent is ingedeeld.

Categorie
Iedere looncomponent is ingedeeld in een categorie. De categorie van een looncomponent kan niet worden aangepast.

Standaard zichtbaar
Indicatie of de looncomponent standaard zichtbaar is. Dit is een vervallen veld en werd gebruikt voor Loket 1.0.

2. Toevoegen looncomponenten
De meest voorkomende componenten in een bepaalde categorie worden standaard geactiveerd. Wanneer naast de standaard componenten behoefte is aan een extra component, dan kun je in Loket Classic via het tabblad Componenten een looncomponent toevoegen op loonmodel- of werkgeverniveau d.m.v. het icoon Toevoegen: 

Er kan nu een keuze gemaakt worden uit een categorie en een vrij component. Per categorie zijn diverse vrije componenten beschikbaar. Nadat je een vrij component geselecteerd en opgeslagen hebt, wordt de looncomponent toegevoegd aan het reeds bestaande componentenoverzicht. Hierna kun je de toegevoegde component selecteren en de gewenste velden aanpassen, zoals bijvoorbeeld de naam van de component. Een aantal velden kan niet gewijzigd worden (zie hierboven onder Salaristechnische werking component).

 

3. Aandachtspunten looncomponenten

 • Wanneer gedurende een kalenderjaar een wijziging wordt aangebracht in de besturing van
  een component, die reeds gebruikt is in datzelfde kalenderjaar, kan dit leiden tot correcties met
  terugwerkende kracht (begin kalenderjaar). Voorbeeld hiervan is het veld Kosten werkgever
  gedurende het kalenderjaar.
 • Aanpassing van een omschrijving is niet voldoende wanneer er sprake is van een regeling, zoals bijvoorbeeld bij overwerkpercentages. De regeling dient eveneens aangepast te worden. 
 • Andersom dient wanneer een regeling aangepast wordt, zoals de overwerkregeling, ook de
  omschrijving van de component(en) aangepast te worden. Hiermee wordt voorkomen dat de
  presentatie bij de output afwijkt van de werking.
 • Een aantal componenten is in een categorie van een standaard omschrijving voorzien. Wanneer een relatie een andere tekst wil dan de standaard omschrijving, is het mogelijk de omschrijving te wijzigen. Pers.Ver. kan bijvoorbeeld gewijzigd worden in Inh. PV.
 • Wanneer een component toegevoegd moet worden met een totaal andere betekenis dan de
  standaard omschrijving, adviseren wij een nieuw component toe te voegen.
 • Een component van cao niveau kan niet op loonmodel- of werkgeverniveau worden verwijderd.
 • Bepaal of een nieuw component moet worden meegenomen in de basis van één of meerdere grondslagen c.q. fondsen.
 • Indien op cao of loonmodel niveau is aangegeven dat een bepaald component moet worden meegenomen in de grondslag opbouw van een fonds of grondslag kan hier op werkgeverniveau van worden afgeweken door bij deze component het veld herkomst te plaatsen op Uitgezonderd van grondslag.
 • Het is inderdaad niet mogelijk om bij een bruto inhouding de besturing te wijzigen.
  Er zijn 2 optie's;
  1. Je kunt het desbetreffende looncomponent verwerken op een bijz.tariefstrook, hierdoor wordt tabel automatisch tarief.
  2. Je kunt ook gebruik maken van een bruto verg.tarief component en deze dan negatief ingeven, de verg. wordt dan een inh.
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0