Update 25-8-2020

Volgen

Gisterenavond heeft er een update van Loket.nl plaatsgevonden. Naast wat technische aanpassingen leveren we de volgende issues op:

 

Aanpassing salarysplit berekening

Op 19 juli heeft Loket.nl een aanpassing m.b.t. de berekening van salarysplit doorgevoerd. Vanaf dat moment kan er onderscheid worden gemaakt tussen het berekenen van Loonbelasting o.b.v. het wereldinkomen en Loonbelasting o.b.v. het Nederlands inkomen. We constateerden op dat moment echter ook dat bij de berekening van salarysplit met de methodiek Loonbelasting o.b.v. wereldinkomen (%NL/WI) in bepaalde situaties bij het tariefloon het bedrag loonbelasting /premie volksverzekeringen werd bepaald op basis van periodemaximum i.p.v. jaarbedrag. We hebben onze berekeningen hier op dat moment op aangepast.

 Waaruit bestond de afwijkende berekening?

Voor de oplevering werd het premiedeel VV per periode gemaximeerd op 1/12e of 1/13e van het jaarbedrag. Dit periode maximum werd ook gehanteerd op het moment dat er een tariefbetaling plaats vond zoals vakantietoeslag, provisie e.d.. Volgens de tijdvaktabellen van de Belastingdienst moet het premiedeel VV dat in de reguliere tabelberekening is opgenomen inderdaad per periode worden gemaximeerd. Dit is in de betreffende tabel ingebouwd. Indien er echter sprake is van een tariefbetaling dan dient rekening gehouden te worden met het absolute jaarmaximum. Dit mag niet worden overschreden maar in de vorige oplevering werd hier onrecht geen rekening mee gehouden. Door deze aanpassing werd (met terugwerkende kracht) gerekend met een hoger bedrag premies VV indien er sprake was van een tariefberekening en dit heeft geleid tot herrekeningen.

 Aanpassing update 25-08-2020
In deze update van Loket.nl, hebben we deze maximering aangepast.
Hierdoor wordt bij tariefberekeningen getoetst of er nog een bedrag aan premie VV betaald dient over het wereldinkomen, rekening houdend met het absolute jaarmaximum.
Hieronder volgt een uitwerking van een salarysplit op basis van 50% buitenlands inkomen.

schermprint.png

Tariefloon

Stap 1: Bereken de loonbelasting over het “wereldinkomen” Bepaal volgens de standaard tabel bijzondere beloning het juiste percentage ( standaardtarief + verrekeningspercentage) Vermenigvuldig dit percentage met het “wereld inkomen”

 Stap 2: Bereken de premie volksverzekering over het “wereldinkomen” Bepaal volgens de tabel bijzondere beloning met herleidingsregel A (alleen premieplichtig) het juiste percentage ( standaardtarief + verrekeningspercentage) o.b.v. het jaarloon. Vermenigvuldig dit percentage met het “wereldinkomen”

 Stap 3: Bepaal het Nederlandse gedeelte aan loonbelasting ( 100%- perc buitenland * resultaat van stap 1- stap 2)

Stap 4: Bepaal de totale inhouding ( uitkomst stap 2 +3)

 

Onderstaand de uitgewerkte casus over de bijzondere tarief betaling in periode 05-2020 ( zie bovenstaande loonstaat). Jaarloon bijzondere beloning = €314322  -> 49.5% LB en 27,65 PVV ( max 9597 op jaarbasis). Wereldinkomen tarief periode 05/2020 = € 25777,76. % buitenlands inkomen =50%

 Stap 1: LB 49,5% 
€25777,76  x 49,50%= €12759,99


Stap 2: PVV 27,65%
€25777,76 x 27,65% = €7127,55 doordat echter max bereikt is max €5598,25 toepassen. (periode 01 t/m 05 pvv tabel is 5x €799,75= €3998,75)
€9597- €3998,75= €5598,25


Stap 3: LB= (100%-/-50%)/100 * (€12759,99 -/- €7127,55ongemaximeerd)= €2816,22


Stap 4: €5598,25 +€2816,22 = €8414,47

Totale loonheffing 05/2020 is €8414,47(tarief) + € 7111,30 ( tabel) = €15525,77

 Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat er bij tariefberekeningen een hogere premie VV wordt berekend in de periode 05/2020 en zal het maximum premiebedrag eerder worden bereikt.  Na het bereiken van dit maximum zal er een lagere inhouding Loonbelasting/premie VV (151) plaatsvinden.  Het nadeel van de hogere inhouding door de tariefberekening in periode 05/2020 loopt in de loop van het jaar weg. Zie bovenstaande loonstaat.

 

Advies wat te doen?

 Een aantal relaties hebben, om het eerdere negatieve resultaat ongedaan te maken, component 151 vrij laten geven en dit vervangend opgegeven. Het effect op korte termijn is dat er geen verhoogde premie VV wordt berekend en de aanpassing geen gevolgen heeft. Het resultaat op langere termijn (loop van het jaar) is dat er uiteindelijk te weinig loonheffingen zullen worden ingehouden. Dit is het geval indien in de loop van het jaar reeds het maximum premieloon wordt bereikt. Uiteraard kun je ervoor kiezen om ook in die periodes component 151 vervangend op te geven.

We adviseren je om, indien je een vervangend bedrag Loonheffingen hebt opgegeven dit te verwijderen. Loket.nl zal op basis van de nieuwe programmatuur de berekening alsnog juist uitvoeren.  Laat je het vervangende bedrag alsnog staan en je rekent niet zelf consequent het bedrag aan Loonheffingen door, dan bestaat de mogelijkheid dat de medewerker te weinig loonheffingen betaald. In het gros van de gevallen wordt dit uiteraard in de IB weer recht getrokken.

 Component 773 BTL PR VV

 In bovenstaande loonstaat is te zien dat component 773 BTL PR VV nog in een ongemaximeerde vorm wordt gepresenteerd. Om niet opnieuw met herrekeningen geconfronteerd te worden, hebben we er voor gekozen om deze component pas per 2021 gemaximeerd weer te gaan geven.

 

Controle jaargrondslag PFZW

Vanaf heden wordt er bij de verloning de jaargrondslag voor PFZW gecontroleerd op decimalen. Er is gebleken bij controles van PFZW dat er jaargrondslagen met decimalen worden doorgegeven in het UPA bericht. PFZW accepteert geen jaargrondslagen met decimalen en zorgt voor uitval. Mocht de fout naar boven komen, pas de jaargrondslag aan (afronden op hele euro's naar boven).

De foutcode is:
278, Jaargrondslagen (PFZW) mogen geen decimalen bevatten.

De controle vindt plaats op adm-niveau. Hierdoor kan het dus zo zijn dat je de foutmelding krijgt voor werknemers die niet aangesloten zijn bij het PFZW of bij een ander fonds. Ook dan dien je toch de grondslag aan te passen. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0