Aanvullend geboorteverlof, uitkering rechtstreeks aan werknemer door UWV

Volgen

Indien het UWV rechtstreeks de uitkering aanvullend geboorteverlof aan uw werknemer betaald, krijgt de werknemer in die periode in de regel geen loon van de werkgever. U boekt in de betreffende periode, de uren van het aanvullend geboorteverlof als uren onbetaald verzuim, middels de urensoort Uren onb.verz. (component 4). Hierdoor wordt het salaris en de deeltijdfactor automatisch verlaagd en wordt tevens automatisch de code O gevuld in de loonaangifte.

 

Echter, onbetaald verlof tgv geboorteverlof dient een incidentele inkomstenvermindering 'G' te krijgen. 

In voorkomende gevallen kan bij het betreffende dienstverband via de optie Salarisverwerking -> Diversen de Incidentele inkomstenvermindering tijdsafhankelijk vastgelegd worden. De code G (geboorteverlof) moet bij geboorteverlof worden doorgegeven.

 

Let op; controleer of het vakantiegeld wordt verlaagd en of de pensioenpremie dient door te lopen of niet.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

 

Bron: gegevensspecificatie loonheffingen 2021 van de belastingdienst. Zie bijlage, bladzijde 109.

Volgens de gegevens specificatie loonheffing 2021 moet de niet betaalde uren wegens een WAZO uitkering niet de "O" meekrijgen. Zie hieronder voor de tekst:
Code “O”
Onder onbetaald verlof wordt verstaan: een tussen de werkgever en werknemer voor een gedeelte of het
geheel van de arbeidstijd overeengekomen periode van verlof, waarin de werknemer geen arbeid voor de
werkgever verricht. Hieronder valt bijvoorbeeld levensloopverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof en de
Duurzame Inzetbaarheidsregeling voor ouderen in het onderwijs. Hieronder valt niet het zwangerschapsen
bevallingsverlof, het adoptie- of pleegzorgverlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg. Hieronder valt
evenmin het aanvullend geboorteverlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg (daarvoor is code ‘G”).
Let op: U vult geen code “O” in als tegenover het lagere loon van de werknemer al een uitkering op grond
van de Wet Arbeid en zorg staat. U vult geen code “O” in bij verlof wegens vakantie als in het loon over de
vakantieperiode volledig is voorzien door vakantiebonnen of een regeling voor tijdsparen (zie toelichting
vakantiebonnen/tijdsparen “Indicatie vakantiebonnen toegepast”).

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0