Het aanvragen van de NOW en vaststellen van de loonsom

Volgen

Vanaf maandag 6 april 09:00 uur kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). In dit artikel nemen we je mee in het aanvragen van de NOW en het vaststellen en bepalen van de loonsom.  

Aanvragen NOW: wat wordt er van je verwacht? 

 • Je dient een subsidieaanvraag in door middel van een, door de minister beschikbaar gesteld, formulier. Dit kan tot en met 31 mei 2020. Zie hier meer info.  
 • Per loonheffingennummer kun je een subsidieaanvraag indienen. 
 • In de subsidieaanvraag wordt in ieder geval vermeld: 
  • het dossiernummer van de aanvraag (indien de werkgever na 31 augustus 2019 een wtv-aanvraag heeft ingediend);
  • de verwachte omzetdaling, uitgedrukt in hele procenten, afrondend naar boven; 
  • in welke aaneengesloten periode van drie kalendermaanden binnen de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 de werkgever een omzetdaling verwacht; 
  • het loonheffingennummer;  
  • het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. 

Om welke medewerkers gaat het? 

Het gaat om een subsidie voor de loonkosten van alle medewerkers die in dienst zijn bij een werkgever. Dat zijn medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd en met een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven én loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.  

Let op: mensen die op grond van een fictieve dienstbetrekking zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen vallen ook onder de definitie van medewerker in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen. Mensen die niet vallen onder definitie, denk aan niet-verzekerde DGA’s en vrijwillig verzekerden, zijn hierdoor uitgezonderd. Hun loon komt dan ook niet in aanmerking voor subsidie. 

Hoe stel je de loonsom vast? 

Je kunt de loonsom (SV-loon) vaststellen waarvoor je de subsidieaanvraag indient (per werknemer maximaal  € 9.538,-). De uitbetaling van vakantiebijslag in het gehanteerde aangiftetijdvak wordt niet meegenomen bij de vaststelling van de loonsom. 

Voor de loonsom, wordt uitgegaan van het loon over het eerste aangiftetijdvak van het jaar 2020. Indien er sprake is van een aangiftetijdvak van vier weken, wordt de loonsom in dat aangiftetijdvak verhoogd met 8,33 procent. 

Indien er geen loongegevens zijn over het tijdvak wordt er uitgegaan van het loon over de maand november van het jaar 2019. Indien er sprake is van een aangiftetijdvak van vier weken, wordt uitgegaan van het loon over het twaalfde aangiftetijdvak van het jaar 2019, waarbij de loonsom in dat aangiftetijdvak wordt verhoogd met 8,33 procent. 

De loonsom is het loon van alle medewerkers die behoren tot een loonheffingennummer van een werkgever. 

Het bepalen van de loonsom 

In Loket.nl is het mogelijk om het XML-loonaangiftebericht te downloaden.
Dit doe je via Werkgever - Salarisverwerking - Loonaangifte - Bevestigde loonaangifte.
Kies vervolgens voor Bericht.

2.jpg

Vervolgens kun je dit XML-bestand openen met Excel. 

Aanvraag_NOW.png  

 • In kolom BJ, LnSV vind je het SV-loon  
  Let op: houd hierbij rekening met een maximum van €9.538,- per persoon per maand. 
 • Heb je in periode één vakantiegeld uitbetaald (zie kolom BP, VakBsl)? Breng dat dan in mindering op het SV-loon. Ook extra periodesalaris (zie kolom BR, ExtrSal ) zal waarschijnlijk niet in aanmerking komen.  
 • Mensen die niet vallen onder die definitie medewerker, zoals niet- verzekerde DGA’s en vrijwillig verzekerden, zijn hierdoor uitgezonderd. (zie kolom AQ , SrtIV ) 

Belangrijke voorwaarden 

 • Je bent verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat houdt in:  
  • Medewerkers in dienst van de werkgever met een vaste arbeidsomvang hebben wettelijk recht op loon, zolang het dienstverband voortduurt.  
  • Voor medewerkers met een flexibele arbeidsomvang kan dat mogelijk anders zijn. Zij hebben op grond van de wet, alleen recht op loon voor het minimaal aantal uren dat vast is overeengekomen en voor zover de loondoorbetalingsplicht niet is uitgesloten.  
 • De werkgever is verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te informeren over de subsidieverleningHiervoor heeft Loket.nl, in samenwerking met Qwoater, een handige oplossing bedacht. Je hebt nu de mogelijkheid om gebruik te maken van een standaard template in de applicatie om medewerkers te informeren over het feit dat je als werkgever een beroep hebt gedaan op de NOW en wat dit betekent voor je medewerkers. Deze brief is juridisch getoetst door KZO | 013 advocaten. Hier vind je meer informatie over het template.  
 • De werkgever voert een zodanig controleerbare administratie dat alle, voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde, gegevens kunnen worden nagegaan en verleent tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie inzage in deze administratie. 
 • De werkgever doet de loonaangifte. 

Hierbij speelt Loket.nl vanzelfsprekend een belangrijke rol. We bewaren de gegevens immers conform wettelijke bewaartermijnen. 

Handige feature overzicht gemiddeld aantal uren en SV-dagen oproepkrachten

In Loket.nl kun je een overzicht raadplegen waarin voor oproepkrachten eenvoudig het gemiddelde aantal gewerkte uren en het aantal SV wordt bepaald. Deze kun je gebruiken om een beroep op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang te voorkomen. 

Wat leveren we precies op? Je kunt zelf een referentieperiode opgeven (deze kan tussen de 1 en 13 periodes groot zijn). Vervolgens wordt het gemiddeld aantal uren en gemiddeld aantal SV-dagen bepaald voor oproepkrachten.

Dit overzicht komt beschikbaar in CSV waardoor je het overzicht ook kunt gebruiken als importsheet voor je variabele gegevens.

Kortom, met deze handige feature heb je een goed inzicht in het gemiddeld aantal uren en dagen per periode van je oproepkrachten. Op deze manier kun je het gemiddeld aantal uren/dagen doorbetalen in tijden van de coronacrisis. Lees hier meer over de feature. 

Definitieve vaststelling van de subsidie 

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom vergeleken met de loonsom van de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. De loonsom kan in de subsidieperiode lager uitvallen dan in de referentieperiode Dit heeft er mee te maken dat medewerkers intussen mogelijk niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loondoorbetaling hebben. Bij verlies aan werkgelegenheid, blijkend uit het verlies aan loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld.  De verrekening is een stimulans om medewerkers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten, voordat sprake was van de zware terugval in de omzet. 

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1