Pensioenaangifte AZL (VLEP en HIJ)

Volgen

Met de pensioenaangifte wordt een koppeling gerealiseerd tussen de pensioenadministratie AZLen de salarisadministratie. Deze koppeling is opgenomen in de programmatuur van Loket.nl.

Verderop in dit hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.

Partij toevoegen

Op administratieniveau zijn in de tabel Externe partij een aantal partijen beschikbaar waarvoor de pensioenaangifte kan worden aangeleverd. Gaan werkgevers gebruik maken van de Pensioenaangifte dan dient hier voor externe partij op AZL gezet te worden. Tevens moet het veld Wijze PLO worden gevuld (individueel of collectief). 

(!) Vanaf 1-1-2020 gebruikt alleen AZL nog het PA bericht voor VLEP en HIJ.

Inrichten externe partijen

Voor de pensioenaangifte wordt gebruik gemaakt van het loonheffingennummer om de werkgever te identificeren in de pensioenadministratie. Dit is vaak het relatie-/ of aansluitnummer bij het pensioenfonds, maar het kan ook een ander nummer zijn.

Om de pensioenaangifte te kunnen aanmaken moet het Klantgroepnr. onder Externe partijen gevuld worden (de klantgroep is altijd Overige) met relatie-/ of aansluitnummer.

Is het loonheffingennummer het relatie-/ of aansluitnummer, vul deze dan als klantgroepnummer zonder de LXX.

Product

Om gebruik te kunnen maken van de Pensioenaangifte moet bij de werkgever het product Pensioenaangifte (784) worden geactiveerd.

Rechten

De gebruikers die met de Pensioenaangifte te maken gaan krijgen dienen daartoe geautoriseerd te worden.

In Loket.nl zijn hiervoor drie rechten beschikbaar. Deze rechten kunnen aan betreffende teams, gebruiker AK of gebruiker WG worden toegekend.

De betreffende rechten zijn:

  • Aanmaken Pensioenaangifte
  • Bevestigen Pensioenaangifte
  • Raadplegen Pensioenaangifte

Extra veld

Indien het product Pensioenaangifte is geactiveerd wordt op werknemerniveau onder Arbeidstijd een nieuw veld gepresenteerd, namelijk Flexibel uren contract.

De tabel Flexibel uren contract kent de volgende opties:

  • 0-uren contract

Voor werknemers (oproepkrachten) die in dienst zijn op basis van een 0-uren contract. Hiervoor wordt door Loket.nl in het pensioenaangiftebericht het werkelijk aantal verloonde uren opgegeven.

  • minimum urencontract

Voor werknemers die werken op basis van een minimum contract (hieronder vallen ook die situaties waarin niet alleen een minimum aantal uren is gedefinieerd maar ook een maximum aantal uren) gelden dezelfde regels als hierboven beschreven voor werknemers met een 0-uren contract.

  • flexibel contract

Indien de contracturen flexibel worden ingevuld. Bijvoorbeeld bij een contract van 30 uur per week waarbij de ene keer 24 uur en de andere keer 36 uur wordt gewerkt.

Let op:

Voor de overige werknemers kan je het veld op N.v.t. laten staan.

Pensioenaangifte proces

Onder Werkgever -> Salarisverwerking is, indien het product Pensioenaangifte is geactiveerd, een extra optie Pensioenaangifte beschikbaar.

De Pensioenaangifte heeft grote gelijkenis met de Loonaangifte.

Zodra een salarisverwerking is goedgekeurd, bestaat de mogelijkheid om de Pensioenaangifte aan te maken.

Aanmaken Pensioenaangifte

Voor het aanmaken van de Pensioenaangifte dient gebruik te worden gemaakt van de optie Aanmaken Pensioenaangifte.

Hier wordt de eerste periode gepresenteerd waarvoor Pensioenaangifte kan worden aangemaakt. Onder Externe partij wordt de partij getoond die op administratieniveau is vastgelegd.

Indien voor een periode reeds een Pensioenaangifte is gedaan wordt de eerstvolgende periode getoond.

Bevestigen / Annuleren

Nadat de Pensioenaangifte is aangemaakt, dient deze onder de optie Openstaande Pensioenaangifte te worden bevestigd of te worden geannuleerd.

Zodra de Pensioenaangifte is goedgekeurd zal deze via een webservice worden aangeboden aan de juiste partij. Na ontvangst zal de ontvangende partij een responsebericht zenden. Dit bericht wordt vastgelegd onder Bevestigde Pensioenaangiften in Loket.nl.

Er is geen standaard overzicht van de aangifte beschikbaar. Wel bestaat de mogelijkheid om het XML-bericht te downloaden.

Overzicht Bevestigde Pensioenaangiften

Onder de Bevestigde Pensioenaangifteberichten zijn alle aangemaakte en verzonden aangiftes te raadplegen.

Nadat een aangifte is geselecteerd kunnen de details van verzending worden bekeken. Onder Pensioenaangifte responsemessage kan men de responseberichten raadplegen.

Herzenden pensioenaangiftebericht

Het komt voor dat je wordt verzocht om een pensioenaangiftebericht opnieuw in te

sturen. Het is mogelijk om zelf de pensioenaangifte opnieuw in te zenden als je beschikt

over het recht Applicatiebeheer provider. Onder Werkgever -> Salarisverwerking ->

Pensioenaangifte -> Herzenden pensioenaangiftebericht  selecteer je het opnieuw te verzenden bericht en kan het opnieuw worden verstuurd.

 Als je meerdere pensioenaangifteberichten wilt herzenden dient dit chronologisch (beginnend

met het oudste pensioenaangiftebericht) te gebeuren.

Verwijderen pensioenaangifte

Het is mogelijk om reeds aangemaakte pensioenaangifteberichten te verwijderen. Zie Werkgever -> Salarisverwerking -> Pensioenaangifte -> Acties -> De-activeren pensioenaangifte

Let op !!: Door het deactiveren van de pensioenaangifte wordt de pensioenaangifte van deze periode niet automatisch bij de betreffende partij verwijderd.

Na het deactiveren van de pensioenaangifte moet de pensioenaangifte voor deze periode opnieuw worden aangemaakt en worden bevestigd. Vervolgens zal de eerder ontvangen pensioenaangifte door deze nieuwe pensioenaangifte worden overschreven.

Collectieve pensioenaangifte

Het is mogelijk om de pensioenaangifte collectief aan te maken en te bevestigen.

In Loket.nl/administratie dient dan bij het veld Externe partij AZL te worden ingevuld en bij Wijze PLO Collectief.

Een gebruiker dient te beschikken over het nieuwe recht Collectieve pensioenaangifte.

De pensioenaangifte kan vervolgens op providersniveau onder de menuoptie Collectief, aangemaakt worden voor meerdere werkgevers. Bepaal hierbij aan wie de gegevens moeten worden aangeleverd.

Externe partijen

Wat doen de externe partijen met de Pensioenaangifte?

Met jouw aangifte controleren de partijen het volgende:

  • Er wordt bekeken of de Pensioenaangifte helemaal goed kan worden verwerkt. Als er bevindingen of verschillen zijn, dan hoor je dat binnen 24 uur.
  • Zijn er bevindingen? Dan los je dit op in de administratie en vervolgens dient een loonrun te worden gestart. Na controle en accorderen van de verwerking wordt de mutatie geëffectueerd. Je dient de aangiftes in te zenden t/m de aangifte waarin de loonrun met correctie heeft plaats gevonden.
  • Zijn er verschillen? Dan kan je deze deelnemers aanmelden of afmelden op de oude manier.
  • Zijn er geen bevindingen of verschillen meer? Dan ben je aangesloten op de Pensioenaangifte! Vanaf dat moment kan je iedere maand of iedere vier weken jouw Pensioenaangifte versturen.

Inzenderaccounts

AZL

Als gebruiker van Loket.nl hoef je voor de bovenstaande partij geen inzenderaccount aan te vragen.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0